education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' משה ברור נמנה על דור המייסדים של הגיאוגרפיה הישראלית, והוא מבכירי החוקרים בתחום. הוא חלוץ בתחומי פעולה רבים המשלבים עשייה אקדמית מהשורה הראשונה, הפצה של ידע גיאוגרפי לציבור הרחב ויישום של ידע גיאוגרפי בעשייה המדינית והאזרחית.

 

עבודתו המדעית מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: חקר הגבולות, כרטוגרפיה ויצירת מפות וחקר יישובים כפריים במזרח הים התיכון ובארץ ישראל בהתמקדות מיוחדת על הכפר הערבי בתקופת השלטון הבריטי ובמדינת ישראל. בכל התחומים הללו מחקריו של פרופ' ברור הם חלוציים, ובכולם קנה לעצמו מעמד מרכזי בקהיליית הגיאוגרפים בארץ ובעולם.

 

משה ברור היה הראשון מבין הגיאוגרפים בארץ שהעלה את חקר הגבולות בעולם ובארץ כנושא מרכזי במחקר. הוא חשף את רוב רובם של המסמכים המצויים בארכיונים ממלכתיים ובגופים ציבוריים באנגליה, בצרפת, בארה"ב, בתורכיה ובישראל, מסמכים הנוגעים לדרך קביעת מיקומם של הגבולות, התוויית מהלכם וסימונם על פני השטח. מאמריו וספרו העיקרי בנושא – "גבולות ישראל – עבר, הווה, עתיד" - זכו לתפוצה מדעית וציבורית רחבה, וספרו אף תורגם לערבית ביזמת מיניסטריוני החוץ בדמשק ובעמן, כמו גם במחלקות החוץ בארה"ב, בריטניה וגרמניה. מחקרי הגבולות של פרופ' ברור הם מהמתקדמים ביותר מבחינת הגישה המשלבת את יחסי הגומלין שבין הגורמים והדרכים ליצירת הגבול ובין אופי המרחב שבו הוא "הושתל". פועלו בנושא חקר הגבולות הביא למינויו ליועץ לממשלות ישראל בתחום של התוויית גבולות המדינה במהלך שיחות השלום עם מצרים, ובמיוחד בעת תיחום הגבול עם הממלכה הירדנית.

 

בתחום הכפר במזרח התיכון ערך פרופ' ברור את המחקר הגיאוגרפי המקיף ביותר שנעשה אי-פעם על הכפר הערבי בארץ ישראל. האבחנות והמסקנות של המחקר משוקעות ומלובנות בפרסומים רבים. הרבה מחומר המחקר מצוי כיום בידי רשויות ממלכתיות ומשמש מקור מידע בסיסי על הכפרים הערביים.

 

יותר מכול מזוהה פרופ' ברור בקרב הציבור הרחב בישראל כמדען החשוב ביותר בתחום חיבורם של אטלסים גיאוגרפיים שדורות של תלמידים מתחנכים על פיהם. פעולתו הכרטוגרפית באה לידי ביטוי בפרסום שורה של אטלסים לרמות החינוך השונות, מבתי הספר היסודיים ועד לאוניברסיטה. האטלסים שהוא פרסם עוסקים בעולם כולו וכן באזורים גיאוגרפיים מיוחדים כמו המזרח התיכון, דרום אמריקה, רוסיה והרפובליקות העצמאיות. האטלס על רוסיה ועל הרפובליקות העצמאיות יצא בשפה האנגלית, ואטלסים לבתי ספר יצאו גם בשפה הערבית. כחלוץ בתחום עריכת האטלסים היה על פרופ' ברור לבנות מאגר של עשרות אלפי תעתיקים עבריים ולערוך עשרות מפות חדשות המותאמות לצורכי המשתמש הישראלי. נוסף לאטלסים פרסם פרופ' ברור שמונה עשרה מפות קיר שהן תרומה נוספת לתשתית הנדרשת להפצת ידע גיאוגרפי בחברה הישראלית.

 

פרופ' ברור הוא מייסד החוגים לגיאוגרפיה באוניברסיטאות תל אביב (יחד עם פרופ' אלישע אפרת) ובר-אילן, ועמד בראשם כמה שנים. כמו כן הוא הנחה את לימודי הגיאוגרפיה בבית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל. מרצו וכישוריו הופנו גם לפעילויות בתוך הקהילה הגיאוגרפית, והוא שימש, בין השאר, נשיא האגודה וכן במשך 30 שנה חבר "ועדת המקצוע" בתחום של הוראת הגיאוגרפיה במשרד החינוך. שנים רבות היה חבר בוועדת השמות הממשלתית ועמית האגודה הגיאוגרפית הממלכתית בלונדון.

 

על כל אלה החליטה ועדת השופטים להעניק לפרופ' משה ברור את פרס ישראל בחקר הגיאוגרפיה לשנת תשס"ב.

 

 

 

השופטים

פרופ' אליהו שטרן, יו"ר

פרופ' גדעון ביגר

פרופ' נורית קליאוט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012