education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל לשנת תשס"ב מוענק לקרן קימת לישראל במלאת 100 שנים להיווסדה על תרומותיה הנרחבות, המגוונות והייחודיות לחברה ולמדינה.

 

מאז ימיה הראשונים עסקה קרן קימת לישראל ברכישה ובהכשרה של קרקעות ובהעמדתן לרשות ההתיישבות היהודית. פעולה זו אפשרה את הקמתם של מאות יישובים ברחבי הארץ. במסגרת הפעולות של הכשרת הקרקע נטלה קק"ל חלק גם במפעלי ניקוז נרחבים ובייבוש שטחי ביצות גדולים באזורים שונים בארץ.

 

במהלך השנים נטלה על עצמה קרן קימת לישראל את מפעל הייעור הנרחב בארץ, ונטעה למעלה מ-200 מיליון עצים על פני מיליון דונם בקירוב. קק"ל מקדישה משאבים ניכרים לפיתוח היער, לטיפוחו ולשימורו, ובכך היא תורמת רבות לשיפור איכות החיים והסביבה בישראל. ביערות ובפארקים של קק"ל מבלים אלפים רבים מתושבי מדינת ישראל מדי שנה.

 

בד בבד עם הפעילויות של הכשרת הקרקע, הייעור והניקוז עסקה קק"ל בסיוע למשק המים בישראל. החל מחפירת בארות ומהנחת קווי מים ליישובים מרוחקים וכלה במפעל רחב-הממדים של הקמת מאגרי מים וסכרים בכל רחבי הארץ.

 

גם בתחומי המחקר והפיתוח החקלאי רב חלקה של קרן קימת לישראל, והיא מסיעת רבות לפיתוח החקלאות בנגב, בערבה ובהרי הגליל. פעילותה של קק"ל בדחיקת המדבר, הנעשית תוך שיתוף פעולה עם חוקרים ועם מדענים, זכתה למוניטין עולמיים, והיא משמשת דוגמה ומופת למדינות רבות הנאבקות בתהליכי המדבור.

 

לקרן קימת לישראל פעילות רחבה וחשובה גם בתחום החינוך הציוני בקרב הנוער היהודי בארץ ובתפוצות הן במסגרת פעילויות בבתי הספר והן באמצעות אירוח בני נוער מהארץ ומהתפוצות במרכזי שדה ויער שהקימה.

 

על מפעליה הברוכים בתחומי ההתיישבות והייעור, על עשייתה למען איכות הסביבה, על תרומתה החשובה למשק המים בישראל ועל מפעלה החינוכי-ציוני – על כל אלה מוענק לקרן קימת לישראל פרס ישראל על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ב.

 

 

השופטים

פרופ' יעקב נאמן, יו"ר

מר מרדכי בן פורת

גב' גליה מאור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012