education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' שרה יפת היא מבכירי חוקרי המקרא בארץ, ומעמד בולט נודע לה במחקר הבינלאומי. מחקריה מעידים על ראייה רחבה של העדויות, על התבוננות מעמיקה בנתונים הפילולוגיים וההיסטוריים ועל יכולת מרשימה של ניתוח ושיפוט. אחד ממוקדי ההתעניינות שלה הן יצירות ההיסטוריוגרפיה המקראית של ראשית ימי הבית השני, שנציגן המובהק הוא ספר דברי-הימים. חיבורה של פרופ' יפת על עולם האמונות והדעות הנשקף מספר זה ועל מקומו במחשבה המקראית הוא פורץ-דרך, והוא מאיר את ספר דברי הימים בצורה מקורית ויסודית, ואף מבליט את תרומתו הייחודית להבנת תהליכים ספרותיים ורעיוניים במחשבה היהודית הבתר-מקראית. פירושה המקיף והמפורט לספר דברי הימים הוא מן הפירושים החשובים שנכתבו על הספר עד כה. נוסף לשני חיבורים אלה פרסמה פרופ' יפת מחקרים בעלי תרומה משמעותית הקשורים בספר עזרא ונחמיה ועל בעיות מיוחדות הקשורות בתקופה הפרסית. שרה יפת היא בין המבססים את חקר המקרא בארץ כדיסציפלינה מרכזית בחקר תרבות ישראל.

 

מוקד אחר בעבודתה של פרופ' יפת הוא תרומתה הייחודית לחקר פרשנות המקרא בימי הביניים, ובמיוחד אסכולת הפשט הצרפתית. תרומה בעלת חשיבות מכרעת הם ספריה ומחקריה על פירושיו של הרשב"ם (ר' שמואל בן מאיר) לספרי קהלת ואיוב. את הפירוש לאיוב פרסמה פרופ' יפת על-פי כתב-יד שנתגלה בתחילת שנות השלושים של המאה שעברה, לאחר שזיהתה היטב את שייכותו לרשב"ם. נוסף לשני פירושים אלה תרומתה ניכרת אף במחקרים לשוניים ורעיוניים נוספים שעניינם פרשנות ימי הביניים.

 

פרופ' שרה יפת היא מורה מסורה ומחוננת, שהעמידה תלמידים הרבה ההולכים בדרכה וממשיכים לפתח את תורתה בדרכם שלהם. היא הוזמנה ומוזמנת למוסדות אקדמיים שונים מחוץ לישראל ולכינוסים מדעיים בינלאומיים. נוסף על המחקר ועל ההוראה היא הקדישה ומקדישה מזמנה, מניסיונה ומידיעותיה לפעילות ארגונית אינטנסיבית במסגרות אקדמיות וחינוכיות-ציבוריות של מדינת ישראל.

 

על כל אלה אנו רואים לנכון להמליץ על הענקת פרס ישראל בחקר המקרא לשנת תשס"ד לפרופ' שרה יפת.

 

  

 

השופטים

פרופ' מנחם הרן, יו"ר

פרופ' שמואל אחיטוב

פרופ' יאירה אמית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012