education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

מזה כשישים שנה פועל אהרן מגד בשדה הסיפורת העברית, והוא מבכירי הסופרים של "דור המדינה", שהחלו בכתיבה סמוך למלחמת העצמאות. אין עוד סופר בן זמננו שיצר ברצף בלתי פוסק ובחיוניות כה רבה לאורך תקופה העולה על שנות דור (מעל חמישים שנה).

 

כבר בספריו הראשונים, "רוח ימים" (1950) ו"ישראל חברים" (1955), ובעיקר ברומנים "חדווה ואני"

(1954) ו"מקרה הכסיל" (1960), עיצב את המתחים החברתיים והרוחניים הבולטים במדינת ישראל הצעירה, והתגלה כסופר הממשיך את מסורת האחריות הלאומית והחברתית של הספרות העברית לדורותיה. עם זאת הצטייר גם כבן מובהק של דורו, המגלם ביצירתו את המתחים המרכזיים בחברתו ובתקופתו באמצעות עיצוב גורלות אנוש אינדיבידואליים.

 

לאחר ניסוי חשוב בכתיבה סימבולית-אלגורית בקובץ הנובלות "הבריחה" (1962) שב מגד בתנופה אל הריאליזם, ופרסם ב-1965 את הרומן "החי על המת", מן היצירות המרכזיות של הסיפורת הישראלית לדורותיה.

 

מכאן ואילך התנהלה כתיבתו של מגד בשני צירים משולבים: מחד גיסא הוא המשיך להיות מעורב באופן עמוק בהוויה הישראלית והיהודית רבת המתחים, בעיקר בכל הקשור לזהות האישית והקיבוצית ("עשהאל", 1979; "מסע באב", 1980; "מעשה מגונה" 1986; "פויגלמן", 1987). מאידך גיסא ניחנה כתיבתו ברפלקסיביות מתמדת, אם באמצעות עשיית הספרות והסופרים עצמם לנושאי היצירה ואם באמצעות חשיפתן, פרימתן והדרתן של קונבנציות ספרותיות, עירובי ז'אנרים ומישורי מציאות או תיאור גלגוליהם, כביכול, של טקסטים בדיוניים ותיעודיים באופן המסב את תשומת הלב אל המבע עצמו.

 

מגד תרם תרומה חשובה גם למחזה העברי בכתיבת חמישה ספרי מחזות ("בדרך לאילת", "איי לייק מייק", "חנה סנש", "בראשית" ו"העונה הבוערת"). הוא פרסם גם ספרי ילדים ("אל הילדים בתימן", "אהבת נעורים" ו"נדב ואמו") וספרי עיון ("מסע הילדים אל הארץ המובטחת", "אזור הרעש" ו"שולחן הכתיבה").

 

בכל יצירותיו ניכרת לשונו הייחודית של מגד, הספוגה בקיאות בכל רובדי הלשון העברית המקראית, הבתר-מקראית, החדשה והעכשווית, והוא משתמש בה באהבה וווירטואוזיות מרשימה.

 

ספריו תורגמו לשפות שונות, והוא זכה בפרסים ספרותיים חשובים, ביניהם פרס ברנר, פרס שלונסקי, פרס ביאליק, פרס הנשיא ופרס ראש הממשלה.

 

על כל אלה מוענק למר אהרן מגד פרס ישראל בתחום הספרות העברית ליוצרים לשנת תשס"ג.

 

 

 

השופטים:

פרופ' הלל ברזל, יו"ר

פרופ' ניצה בן דב

פרופ' עליזה שנהר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012