education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, הוקם לפני יובל שנים ומופקד על ההנצחה ועל הזיכרון של הנספים בשואה ועל תיעוד קורותיו של העם היהודי בתקופת השואה. בחמישים שנות קיומו היה ליד ושם תפקיד מוביל ומשפיע בתהליך המורכב של התפתחות יחסה של החברה הישראלית לשואה וחלק מרכזי בעיצוב זיכרון השואה.

 

כבר בשנים הראשונות החל יד ושם לעסוק במפעלים מרכזיים הנמשכים עד עצם היום הזה ושהם עמודי התווך שהתיעוד, המחקר ועיצוב הזיכרון וההנצחה של הפרט והכלל נבנים עליהם. ברבות השנים התפתחו והורחבו מפעלים אלה, והם היום נכסים רוחניים ייחודיים ומרכזיים של העם היהודי.

 

בתחום של איסוף התיעוד ארכיון יד ושם מקיים את משימת האיסוף של כל החומר הקשור לשואה וכל מגוון ביטוייה של היצירה היהודית והבאתו למשמרת עולם בירושלים. הנצחת היחיד מתבצעת באמצעות המפעל הלאומי של איסוף שמות הנספים למאגר שמות המשמש מקור חשוב לחיפוש אחר תיעוד משפחתו. יד ושם גם מוביל את מפעל ההנצחה "לכל איש יש שם" שבו מוקראים מדי שנה מאות אלפי שמות הנספים במקומות שונים ברחבי ישראל.

 

מאז הקמתו יד ושם ממלא תפקיד מרכזי בחקר תולדות השואה ובהוצאת פרסומים שבין המקיפים והחשובים שבהם הם האנציקלופדיה של השואה, מפעל פנקסי הקהילות, האנציקלופדיה של הקהילות, מפעל תולדות השואה ועוד. ליד ושם תפקיד מרכזי ומשפיע בקרב הקהילה האקדמית הישראלית והבינלאומית.

 

יד ושם מקיים את מפעל ההוקרה העולמי בשם העם היהודי ומדינת ישראל להענקת תוארי "חסידי אומות העולם" ללא-יהודים ששמו את נפשם בכפם והצילו יהודים בתקופת השואה.

 

ציר נוסף ומרכזי בעבודת יד ושם הוא הפעילות החינוכית. יד ושם מוביל ומשפיע במילוי משימה חשובה זו בשיתוף עם מערכת החינוך, תנועות הנוער, צה"ל ואחרים. ביד ושם הוקם בית הספר המרכזי להוראת השואה, שהוא היחיד מסוגו בעולם ושבפעילותו הוא מגיע לכל קצות הארץ באמצעות ניידות המקיימות פעילות חינוכית בבתי ספר ומאפשרות גם לתלמידי הפריפריה לקחת חלק בתכניות חדשניות. בית הספר שם דגש מיוחד על החינוך היהודי ועל פעילות במדינות חבר העמים.

 

יד ושם קנה לו אחיזה במודעות הציבורית בארץ ובעולם, והוא ממלא תפקיד ייצוגי חשוב ביותר. יד ושם הוא סמל ומופת לאחדות העם ולמסורת היהודית של ערבות הדדית. הוא פונה לכל מגזרי האוכלוסייה ומשמש מוקד הזדהות לציבורים שונים.

יד ושם בהר הזיכרון הפך להיות חלק אינטגרלי של ההוויה הישראלית, מוסד מרכזי של העם היהודי ומקום בעל חשיבות הולכת וגדלה בתודעה העולמית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את יד ושם ראוי לקבל את פרס ישראל לשנת תשס"ג בתחום של מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

 

 

השופטים:

מר מרדכי בן-פורת, יו"ר

מר ארנון מנטבר

השופטת (בדימוס) שרה פריש

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012