education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' יחזקאל דרור הוא ממניחי היסוד למחקר המדעי בתחומי המינהל הציבורי וקביעת המדיניות הציבורית בישראל ולהוראת תחומים אלה.

 

בצד עבודתו המדעית הוא מבכירי הרפורמטורים של תהליכי קבלת ההחלטות השלטוניות והמינהל הציבורי. הוא מן המובילים בתחומי עבודתו המדעית בעולם. מרב החוקרים העוסקים בתחומים אלה בישראל הם מתלמידיו, והוא העמיד תלמידים הרבה.

 

ההכרה בחשיבות עבודתו המדעית של פרופ' דרור זיכתה אותו בפרסים בינלאומיים מדעיים רבים, בחברות בגופים מדעיים בכירים בעולם ובישראל ובהשתתפות בכנסים רבים כאחד מבכירי המשתתפים.

 

תרומתו המחקרית המיוחדת היא בחקר "המאקרו-מינהל" הממשלתי, תוך הדגשת תהליכי קבלת החלטות ותכנון מדיניות בדרגי הממשל הבכירים. זאת, תוך לימוד וניתוח המציאות והצגתה באמצעות תיאוריות ומודלים מבניים ותהליכיים. גישתו המחקרית מתאפיינת בכך שהיא רב-תחומית, ומשלבת את מדעי החברה, המשפטים, הפילוסופיה של השיפוט והמדעים הקוגניטיביים וחקר ההיסטוריה של מדעי החברה. לעבודתו יש תרומה ייחודית בחקר המינהל הציבורי, והיא מדגישה את ה"מינהל הגבוה", ניהול מדיניות ומסגרות רב-לאומיות, רב-מדינתיות, התמקדות בסוגיה של "היכולת לשלוט" ובחינת תהליכי ממשל העוסקים בעיצוב העתיד. מחקריו ופרסומיו הם בעת ובעונה אחת עיוניים ויישומיים. הוא מעורב ב"עולם המעש", ולכן הרבה ממחקריו מבוססים על שיטת "החוקר המשתתף".

 

פרופ' דרור מעורב ומבקש להיות מעורב בנעשה במדינה, בחברה ובמינהל. הוא מקפיד שפרסומיו יפורסמו גם בעברית, כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות הבכירים במדינה. זאת על אף שהרבה מפרסומיו התפרסמו בשפות שונות.

 

מאז פרישתו מהאוניברסיטה העברית הוא עוסק בנושאי העם היהודי, בעיקר במסגרת  המכון לתכנון מדיניות העם היהודי, שהוא הנשיא המכונן שלו.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' יחזקאל דרור ראוי לפרס ישראל לשנת תשס"ה במדעי המינהל – מינהל ציבורי.

 

 

השופטים

פרופ' אברהם (רמי) פרידמן, יו"ר

פרופ' יצחק סמואל

פרופ' ענת רפאלי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012