education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בידע ארץ ישראל מוענק לפרופ' אמנון כהן על היותו חוקר מעולה, מעמיק ופורה, המחזיק בכלי עבודה משובחים. בעבודתו המדעית אמנון כהן ממשיך את מורשת המחקר הדקדקנית, הדייקנית ועם זאת רחבת האופקים של מורהו המובהק אוריאל הד ז"ל. יחד עם זאת הוא מחזיק בזכות ראשונים על חידושים מרכזיים בחקר ארץ ישראל. מחקריו בארכיונים של בית הדין השרעי בירושלים הם פריצת דרך בהיסטוריוגרפיה של ארץ ישראל בתקופה העות'מאנית (1918-1517) ושל האימפריה העות'מאנית בכלל. המאפיין את מחקריו הוא השימוש האינטנסיבי והאקסטנסיבי בארכיונים אירופיים, תורכיים ואסלאמיים מקומיים לחשיפת פניה המגוונות של המציאות השלטונית, החברתית והכלכלית בארץ ישראל העות'מאנית. המסקנות ממחקרים אלה הביאו לתובנות שלא נודעו קודם לכן הן לגבי חלקים אחרים של האימפריה העות'מאנית והן לגבי המציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית של עולם האסלאם בכלל.

 

כרכי התעודות שפרופ' כהן ערך יחד עם תלמידיו ושרוכזו בהם המקורות הנוגעים ליהודי ירושלים מתוך ארכיוני בית הדין השרעי במאות השש עשרה-התשע עשרה הם אבן יסוד לכל מחקר על יהודי ירושלים וארץ ישראל בתקופה זו, והם תורמים  תרומה ייחודית למחקר החברתי, הכלכלי והפוליטי של העיר העות'מאנית בכלל.

 

תרומתו הייחודית של פרופ' כהן במחקר הארכיונים של בתי הדין השרעיים הביאה לגל של מחקרים על הארכיונים האלה בכל רחבי האימפריה, מחקרים שהלכו בדרכו וחלקם נעשו על ידי תלמידיו. תרומתו זו זכתה להכרה ולהוקרה יוצאות דופן בקהילה האקדמית הבין-לאומית, והוא נמנה על הוועדים המנהלים של הפורומים הבין-לאומיים המרכזיים העוסקים בתולדות האימפריה העות'מאנית.

 

בשנות עבודתו נודע פרופ' אמנון כהן כמורה נדיב ומסור, ותלמידיו ממשיכים את מורשתו בכל האוניברסיטאות בארץ. הוא הצטיין כמנהיג אקדמי בולט שעמד בראש מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח (1981-1978), מכון יד יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל ויישובה (1988-1983) ומכון טרומן לקידום השלום (2003-1998). בשנים שבהן ניהל מוסדות אלה עלתה קרנם בארץ ובעולם, והתעצמה באופן בולט פעילותם המחקרית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' אמנון כהן ראוי לפרס ישראל בידע ארץ ישראל לשנת תשס"ז.

 

 

השופטים:

פרופ' ישראל שצמן, יו"ר

פרופ' אורה לימור

פרופ' מינה רוזן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012