education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

ג'וינט ישראל הוא ארגון המונע על-ידי שליחות ומחויבות בלתי מעורערות לקידומה של החברה בישראל. החזון, המטרות והיעדים של הארגון שואבים את כוחם מתפיסה חברתית הומניטארית ושוויונית ומהשאיפה להשפיע, באופן ישיר ובדרכים עקיפות, על חייהם של אנשים, אזרחי המדינה, יהודים ולא יהודים, דתיים וחילוניים, מהרבדים החלשים יותר והפגועים בחברה. כל מאמצי הארגון במחקר, בפיתוח של תכניות בסיוע לבניית שירותים חדשים, מכוונים למען ילדים, בני נוער, עולים חדשים, זקנים ואנשים בעלי מוגבלויות ונכויות. הפעילות של הארגון מכוונת לחיזוקם, לשיפור דימוים העצמי, לביסוס מעמדם ולשילובם בחברה של אזרחים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות יצירה בלתי פוסקת, מגוונת, מקורית ועשירה של תנאים וכלים להבטיח לציבור הגדול בעל הצרכים המיוחדים איכות חיים טובה וראויה.

 

ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי שהוקם בשנת 1914, תחילה כדי לסייע לאנשי היישוב הישן בארץ ובהמשך כארגון יהודי עולמי המחויב לסיוע ולהצלה של יהודים במצוקה בכל רחבי העולם. מאז הקמתו של הג'וינט העולמי הוא פועל ותומך בישראל, ומתאים את עצמו למצבים ולצרכים משתנים. הג'וינט העולמי וג'וינט ישראל מעידים שוב ושוב על עומק המחויבות של יהדות צפון אמריקה לישראל ולאזרחיה.

 

מאז הקמתו השקיע הג'וינט במדינת ישראל כשני מיליארד דולר, ותקציבו השנתי כיום עומד על כמאה מיליון דולר.

 

השותף החשוב ביותר של ג'וינט ישראל היא ממשלת ישראל. בכל תחומי פעילותו  הג'וינט עובד עם הממשלה בשיתוף פעולה מלא, מתוך הבנה וכוונה לסייע לממשלה לקדם רעיונות, תכניות ושירותים למען החברה בישראל. במקביל הג'וינט פועל עם ארגונים ועם גופים אחרים ששיתוף הפעולה אתם נועד להבטיח השפעה רב-מערכתית והטמעה של התכניות והשירותים שפותחו וגובשו בג'וינט.

 

הג'וינט הוא ארגון לא-פוליטי הפועל על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד, ללא מטרות רווח, מתוך כוונה לענות על צרכים ועל סדרי עדיפויות חברתיים הנקבעים ומוגדרים על-ידי הגורמים המוסמכים במדינה. זהו מקור השותפות העמוקה עם משרדי הממשלה, עם הרשויות המקומיות ועם עמותות שונות לפיתוח שירותים לאוכלוסיות החלשות.

 

שיתוף הפעולה והתיאום עם הממשלה ועם גורמים אחרים הפכו את ג'וינט ישראל לצומת מרכזי של מחקר, חשיבה ותכנון בכל תחומי החברה בישראל. יתר על כן: תודות למקצועיות, לענייניות, לעקרונות הפעולה הברורים ולהכרה וליוקרה המקצועיים שהארגון נהנה מהם ג'וינט ישראל הוא כיום גורם מרכזי ביצירה, בהגברה ובהעמקה של שותפויות בין ארגונים וגופים שונים ובאיגום המשאבים ביניהם – איגום שיש לו השפעות חיוביות מרחיקות לכת על תקציבי הרווחה במדינה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את ג'וינט ישראל ראוי לפרס ישראל בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ז.

 

 

השופטים:

פרופ' יחזקאל טלר, יו"ר

ד"ר דוד אלכסנדר

גב' מירלה גל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012