education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרופ' יוסי כץ - חקר הגאוגרפיה, חקר הארכאולוגיה וחקר ידע ארץ
נימוקי שופטים
 

פרופ' יוסי כץ הוא מלומד בעל שם בחקר הגאוגרפיה ההיסטורית וידע ארץ ישראל. פרופ' כץ קנה לו מוניטין בחקר תולדות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, ובעיקר בחקר רכישת קרקעות, העשייה הציונית בעיצוב הנוף התרבותי של ארץ ישראל, מידת מרכזיותה של ירושלים בעשייה זו, ותחומי ידע משיקים בגאוגרפיה היישובית, התרבותית והמשפטית.


היקף מחקריו ופרסומיו האקדמיים ואיכותם הגבוהה מלמדים על המוניטין והמנהיגות שצבר בתחומים אלה. פרופ' כץ פרסם עד כה 27 ספרי מחקר באנגלית ובעברית, וכן כ-150 מאמרי מחקר בכתבי עת ובקובצי מחקר בעולם ובישראל.


עבודותיו של פרופ' כץ מצטיינות בחשיפה ובניצול של מקורות ראשוניים לא מוכרים, ובעיבודם בגישה רב תחומית. מרבית מחקריו הביאו לשורה של חידושים ולפריצת דרך במגוון נושאים בתחומי הגאוגרפיה וידע ארץ ישראל. ואלה מקצתם:


• דרכו ומקומו של ההון הפרטי הציוני בעיצוב תהליכי התיישבות בכפר ובעיר בארץ ישראל בתחילת המאה העשרים – מחקר שבו טבע את המונח "הקפיטליזם הלאומי" כמשתנה מרכזי המסביר את פעילותו של ההון הפרטי במרחב ההתיישבותי.

• הקרן הקיימת בבניין הארץ מהקמתה ועד לשנות השישים של המאה העשרים – מחקר שבו עמד כץ על התהליכים שהפכו את הקרן הקיימת לישראל מגורם שולי בבניין הארץ לגורם המרכזי בה, ועל ההשלכות היישוביות-מרחביות שנבעו מכך.

• שורשי הבעלות הציבורית על מרבית קרקעות מדינת ישראל – ניתוח התפתחות עקרון הבעלות הלאומית על יותר מתשעים אחוזים משטחי מדינת ישראל, אשר מקורו בעיקרון ההיסטורי של הקרן הקיימת מלפני מאה שנה ובהשתרשותו העמוקה בקרב מקבלי ההחלטות והחברה בישראל.

 

מחקריו של פרופ' כץ הרימו תרומה אקדמית נכבדה והשפיעו על שורה ארוכה של נושאים בשיח הציבורי ועל קבלת ההחלטות בדרג הלאומי בסוגיות כבדות המשקל של קרקעות, מצבות צבאיות והנצחת החייל. מחקרו החלוצי ופורץ הדרך על הרכוש הרב של קרבנות השואה הנמצא בישראל הביא לעשיית צדק עם הנספים ויורשיהם. בעקבות מחקרו זה הקימה הכנסת ועדת חקירה פרלמנטרית, ובה שימש פרופ' כץ יועץ ויושב ראש ועדת המשנה לענייני נדל"ן. לימים הוקמה ביזמת הוועדה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.


פרופ' כץ העמיד שורה ארוכה של תלמידי מחקר ותלמידי בתר-דוקטורט, ולצד המחקר וההוראה מילא שורה ארוכה של תפקידים באקדמיה, ובהם יושב ראש ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר-אילן, ראש המחלקה לגאוגרפיה, ויושב הראש האקדמי של מכללת צפת. הוא מופקד הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן.


הישגיו הייחודיים של פרופ' יוסי כץ באים לידי ביטוי בהיקף מחקריו בגאוגרפיה ובידע ארץ ישראל, במעמדו המקומי והבין-לאומי בקהיליית חוקרי הגאוגרפיה וידע ארץ ישראל, ובתרומותיו לשיח הציבורי ולמדיניות בסוגיות לאומיות רחבות.


על כל אלה בחרו חברי הוועדה בפרופ' יוסי כץ לקבל את פרס ישראל בחקר הגאוגרפיה, הארכאולוגיה וידע ארץ-ישראל לשנת תשע"ו.

 

השופטים

פרופ' אמנון כהן
פרופ' אליעזר אורן
פרופ' יוסי בן ארצי
פרופ' איוון פרידמן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/05/2016