education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
היסטוריה של עם ישראל – לפרופ' מרדכי עקיבא פרידמן
 

 

מרדכי עקיבא פרידמן הוא פרופסור אמריטוס לתלמוד, מלומד רב־תחומי במדעי היהדות ומומחה עולמי לגניזת קהיר. מפעליו ארוכי השנים בחקר הגניזה הניבו פירות רבים וחשובים להבנת החברה היהודית במאות הראשונות של האלף השני לספירה בשורה של תחומים – בהיסטוריה, בהלכה ובמחשבה, בשפה ובתרבות. פרופ' פרידמן הוא תלמידם־ממשיכם של גדולי החוקרים במדעי היהדות מן הדור הקודם, והוא ממשיך את מסורת המחקר בגילוייו החדשניים ובמסירותו להוראה לדור הבא.

 

פרופ' מרדכי ומרים פרידמן מתגוררים בגני תקווה. הם הורים לנתן, יעל, תמר ומשה וסבים לארבעה־עשר נכדים ונינה אחת.

 

לימודים

1958–1962 תואר ראשון, מדעי היהדות והאסלאם, אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה
1958–1962 תעודת הוראה ותואר ראשון, מדעי היהדות, מכללת גרץ, פילדלפיה
1960–1961 לימודי יהדות ואסלאם, האוניברסיטה העברית
1962–1966 תואר שני ותעודת רב, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק
1964–1969 תואר דוקטור, מדעי היהדות והאסלאם, אוניברסיטת פנסילבניה

תפקידים אקדמיים בארץ ובחו"ל

1969–1970 פרופסור חבר לתלמוד, המכללה למדעי היהדות College of Jewish Studies, שיקגו
1970–1973 מרצה, החוג ללימודי לשונות המזרח הקרוב, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי
1973–1978 מרצה בכיר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת תל אביב
1974–1978 מורה מן החוץ, אוניברסיטת בר־אילן
1978– פרופסור בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א (מ־1981 מן המניין, מ־2009 אמריטוס)
1980–1981 חוקר אורח, המרכז ללימודי היהדות, אוניברסיטת הרווארד
1990–1991 חוקר אורח, המכון ללימודים מתקדמים על שם אננברג, אוניברסיטת פנסילבניה
2000 חוקר ופרופסור אורח, המרכז ללימודי היהדות, אוניברסיטת הרווארד

תפקידים נבחרים במִנהל אקדמי

1978–1980,
1989–1990,
1991–1996
ראש החוג לתלמוד, אוניברסיטת תל אביב
1978– חבר המערכת, דיני ישראל
1995– חבר הוועד הפועל, חברת מקיצי נרדמים
1995– חבר הוועד הפועל, קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן

הוקרות, מענקים ופרסים נבחרים

1974–2019 כעשרה מענקים, האקדמיה הלאומית [הישראלית] למדע
1980–1981 מענק גוגנהיים (Guggenheim)
1982 פרס יצחק בן־צבי לחקר תולדות ארץ ישראל
1988 פרס עיריית חולון לחכמת ישראל ולתרבות תורנית ע"ש משה חיים שפירא ז"ל
1995–2011 מופקד הקתדרה לתרבות היהודים בארצות האסלאם ולחקר הגניזה ע"ש יוסף וסיל מייזר, אוניברסיטת תל אביב
1999–2003 National Endowment for the Humanities
2001– חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2004 פרס גורן־גולדשטיין למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
2011 פרס יצחק בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
2014 פרס שזר לחקר תולדות ישראל

פרסומים נבחרים

ספרים

Jewish Marriage in Palestine: A Cairo Geniza Study, 1: The Ketubba Traditions of Eretz-Israel; 2: The Ketubba Texts, Tel Aviv–New York 1980–1981

 

ריבוי נשים בישראל: מקורות חדשים מגניזת קהיר, ירושלים תשמ"ו

 

הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד, ירושלים תשס"ב

 

India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (‘India Book’), Leiden–Boston 2008 (with S. D. Goitein)

 

ספר הודו א–ג (יוסף אללבדי סוחר הודו הגדול; מצ'מון נגיד ארץ תימן וסחר-הודו; אברהם בן יג'ו סוחר ויצרן בהודו), ירושלים תשס"ט–תשע"א (עם ש"ד גויטיין ז"ל)

 

ספר הודו ד (א): חלפון ויהודה הלוי: לקורותיהם של סוחר משכיל ומשורר דגול על פי תעודות גניזת קהיר, ירושלים תשע"ג

 

ספר הודו ד (ב): חלפון הסוחר המשכיל והנוסע הגדול: תעודות מגניזת קהיר, ירושלים תשע"ג (עם ש"ד גויטיין ז"ל ובסיועו של א' אשור)

 

מילון הערבית־היהודית מימי הביניים לתעודות הגניזה של ספר הודו ולטקסטים אחרים, ירושלים תשע"ו

 

מאמרים

"התערבות השלטון בקירואן בגירושי ארוסה: קטע חדש מקובץ גדול של שו"ת הגאונים (והערות לקטעים אחרים)", מיכאל ה (תשל"ח), עמ' רטו–רמב

 

"הלכות אישות בעקבות מעשים לבני ארץ־ישראל", תרביץ נ (תשמ"א), עמ' 209–242

 

"רשימות תלמיד בבית מדרש הרמב"ם באמונות ודעות ובהלכה", תרביץ סב (תשנ"ג), עמ' 523–585

 

"מחלוקת לשם שמים: עיונים בפולמוס התפילה של ר' אברהם בן הרמב"ם ובני דורו", תעודה י (תשנ"ו), עמ' 245–298

 

"זעקת שבר על ביטול אמירת הפיוטים: בקשה לפנות לסולטאן", פעמים 78 (תשנ"ט), עמ' 128–147

 

"משפחת אבן אלאַמְשַׁאטִי, בית מחותני הרמב"ם", ציון סט (תשס"ד), עמ' 271–297

 

"הרמב"ם, זוטא והמוקדמים: סיפורם של שלושה חרמות", ציון ע (תשס"ה), עמ' 473–527

 

"האישה וסחר הודו", י' הקר, ב"ז קדר וי' קפלן (עורכים) ראשונים ואחרונים: מחקרים בתולדות ישראל מוגשים לאברהם גרוסמן, ירושלים תש"ע, עמ' 157–185

 

"מנהג אבותיכם בידיכם: תשובה מן הגניזה על יום טוב שני של גלויות", תרביץ פג (תשע"ה), עמ' 557–603

 

"תלונה לסֻלטאן על ר' אברהם בן הרמב"ם", ציון פא (תשע"ו), עמ' 335–390

 

"הנגיד, הנשיא והרבנים הצרפתים: משבר בהנהגה בימי ר' אברהם בן הרמב"ם", ציון פב (תשע"ז), 193–266

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2019