education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חקר לשונות היהודים וספרויותיהם – לפרופ' אהרן ממן
 

 

אהרן ממן הוא מגדולי המלומדים בחקר הלשון העברית ולשונות היהודים. ידיעותיו הרחבות בבלשנות ועיסוקו בחקר חוכמת הלשון העברית של ימי הביניים עשוהו למומחה בעל שם עולמי ללשונות היהודים ולשיטות מחקרן, תיעודן ורישומן. מפעליו ארוכי השנים מרימים תרומה רבת ממדים לשימורה של מסורת לשונית יהודית מפוארת ועשירה.

 

פרופ' אהרן ורחל ממן מתגוררים בפסגות, והם הורים ליפעת, עדי, אביטל ושיר וסבים לנכדים ונכדות.

לימודים

1965–1966 תעודת הסמכה להוראה בבתי ספר יסודיים, המדרשה למורים, יד בנימין
1970–1972 תואר ראשון, האוניברסיטה העברית, החוגים ללשון העברית ולשפה וספרות ערבית
1973–1974 תעודת הוראה, האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
1974–1979 תואר שני, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1980–1984 תואר דוקטור, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידים אקדמיים נבחרים בארץ ובחו"ל

1997–1986 מרצה בחוג ללשון העברית (מ־1989 מרצה בכיר)
1997– פרופסור בחוג ללשון העברית (מן המניין מ־2005; אמריטוס מ־2016)
1994–1993 פרופסור אורח, ישיבה־אוניברסיטה, ניו יורק; חוקר אורח, הסמינר התאולוגי, ניו יורק
1993–2003 חוקר במחלקת כתבי היד וקטעי הגניזה בספריית הסמינר התאולוגי, ניו יורק
1998–2005 חבר הוועדה המארגנת בקונגרס העולמי למדעי היהדות
2000–2011 מרכז צוות מחקר פענוח קטעי גניזה בחוכמת הלשון, פרויקט פרידרברג לגניזה  
2003– חבר האקדמיה ללשון העברית (1999–2002 חבר יועץ; מ־2009 סגן נשיא)
2009– חבר הוועד המנהל ומרַכז חטיבה, האיגוד העולמי למדעי היהדות   
2011, 2013 חוקר אורח ופרופסור אורח, התוכנית ללימודי יהדות, אוניברסיטת ייל, ניו הייבן

תפקידים נבחרים במנהל אקדמי

1992–1989 ראש היחידה להוראת העברית, בית הספר לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית
1993–1992,
1997–1998
ראש החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1993–2007 מנהל הסדנה השנתית בלשון עברית של המרכז להוראת תרבות ישראל  
1996–1999 המנהל המדעי (יחד עם פרופ' שלמה מורג) של מפעל מסורות הלשון
1997– המנהל המדעי של מפעל ספרות חוכמת הלשון העברית
1999– מנהל המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל
1999–2011 חבר הוועדה האקדמית של מכון בן-צבי (2006–2007 ראש המכון)
2007–2010 ראש המכון למדעי היהדות על שם מנדל

מבחר פרסים והוקרות

1976 פרס קוטשר, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1984 פרס ורבורג, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים
1985 פרס ללימודי בתר־דוקטורט באוניברסיטת לונדון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרס צ"ה ניסלוביץ, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים
1990 פרס ש"ד גויטיין, המכון ללימודי אסיה ואפריקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרס משה ברייטברד, האקדמיה ללשון העברית
1993–1994 מלגת פולברייט (Fulbright)
2008 פרס האקדמיה ללשון העברית על שם רוברט ומישל אסרף
2011 פרס רנה וניסים גאון למחקר ויצירה של מורשת יהודי צפון אפריקה

פרסומים נבחרים

ספרים

Comparative Semitic Philology in the Middle-Ages: from Saᶜadiah Gaon to Ibn Barun (10th-12th cent.), Leiden–Boston 2004

 

אוצרות לשון: כתבי היד וקטעי הגניזה בחכמת הלשון מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים תשס"ו

 

מרקם לשונות היהודים בצפון אפריקה, ירושלים תשע"ד

 

מילון משווה למרכיב העברי בלשונות היהודים (על יסוד האוסף של שלמה מורג ז"ל), מהדורה מתוקנת ומורחבת (עדה ולשון לו), ירושלים תשע"ט

 

מאמרים

"מסורת הלשון העברית של יהודי תיטואן (צפון־מרוקו) בקריאתם במקרא ובמשנה, פרקים בתורת ההגה", מסורות א, ירושלים תשמ"ד, עמ' 120-51

 

"הקראים ולשון חז"ל: נוסח המובאות ושימוש הלשון", לשוננו נה (תשנ"ב), עמ' 221–268

 

"המחשבה הדקדוקית בימי הביניים: בין הקראים לרבנים", מחקרים בלשון ז (תשנ"ו), עמ' 96–79

 

"המקור ושם הפעולה בתפיסת אבו אלפרג' הרון", משה בר־אשר (עורך) מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג, ירושלים תשנ"ו, עמ' 149–119

 

"תאוריית העמל במחשבה הדקדוקית של אבו אלפרג' הרון", מסורות ט–יא (תשנ"ז), עמ' 263–274

 

“Peshat and Derash in Medieval Hebrew lexicons”, Studies in Memory of Naphtali Kinberg (1948–1997), Israel Oriental Studies 19 (1999), pp. 343–357

 

"שרידי מילון 'כתאב אלחאוי' לרב האיי גאון מאוספי אדלר וטיילור־שכטר", תרביץ סט (תש"ס),  עמ' 341–421

 

"האל"ף-בי"ת כמסגרת מנימוטכנית להרצאה הדקדוקית: מבוא לחלק ג של 'אלכתאב אלמשתמל' לאבו אלפרג' הרון", מחקרים בלשון ח: ספר זיכרון לדוד טנא (תשס"א), עמ' 95–139

 

"ספר פתרונות בצרפתית עתיקה ליהושע י, ז – שופטים ט, כד: קטע גניזה T–S K 7/3–5", א' ממן, ש' פסברג, וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, א, ירושלים תשס"ח, עמ' 220–272

 

“Philology in Andalus, 950–1223: An Overview”, Iberia Judaica 1 (2009), pp. 85–117

 

"מסורות הלשון ולשונות היהודים: מצב המחקר", כרמלים י (תשע"ד), עמ' 34–44

 

"בין כתאב אלמשתמל לכתאב אלכאפי לאבו אלפרג֗ הרון: החלק על המצדר", ש"ר ור' רפאל־ויוונטה (עורכים), רבבות לאפרים: קובץ מחקרים בספרות עם ישראל, מוגש לפרופ' אפרים חזן, ירושלים, תשע"ח, עמ' 349–359

 

“What is a Jewish Language?”, L. Edzard and O. Tirosh-Becker (eds.), Jewish Languages: Text specimens, grammatical, lexical, and cultural sketches, Wiesbaden (in press)

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2019