education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה פנימית בית-ספרית - תשפ"א
 

כלי הערכה לשליש האחרון של שנה"ל תשפ"א

מערכת החינוך נמצאת בעיצומה של שנת לימודים המתנהלת בצל מגפת הקורונה. בשלב הנוכחי, בו נותרו מספר חודשים עד לסיום שנת הלימודים, אנו רואים חשיבות רבה בהתמקדות בתהליכי הערכה פנימית מעצבת שיאפשרו לכם, המורים, תכנון מיטבי של ההוראה והלמידה, איתור תלמידים מתקשים ותכנון התערבויות מתאימות.

לרשותכם מגוון כלים להערכה פנימית מעצבת לצורך מיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים בחודשים שנותרו עד לסיום השנה.

קישור לכלי ההערכה

 

קטלוג דיגיטלי - כלים להערכה פנימית

לרשותכם קטלוג דיגיטלי המנגיש את מגוון הכלים המוצעים על ידי ראמ"ה לצורך הערכה פנימית: מבחנים, יחידות מבחן, משימות ביצוע ומבדקים להערכה מעצבת. החיפוש בקטלוג מאפשר לאתר כלים לפי שכבת כיתה ותחום דעת. בנוסף, ניתן למצוא בקטלוג מידע אודות אופן השימוש בכלים להערכה פנימית, המלצות לבחירת הכלים והמלצות להעברה בכיתה.

כניסה לקטלוג הדיגיטלי

הערכה פנימית בית-ספרית

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר והמורים מגוון כלים פנימיים לשם הערכת הישגים, המאפשרים למורה ולבית הספר לאסוף נתונים לאורך השנה בתחומי הדעת הנבדקים ברמה פרטנית, כיתתית ושכבתית. ההערכה הפנימית מאפשרת לעקוב אחר התקדמות הלמידה, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, ולזהות תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ובתכנים הנדרשים. הכלים כוללים מחוונים מפורטים והנחיות בדיקה ובחלק מהמקרים ניתנים כלי עזר לניתוח הנתונים כולל נורמות לשם השוואה. ניתוח הממצאים מאפשר לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות.

כדי שהשימוש בכלים הפנימיים יהיה מיטבי, חשוב שהצוות החינוכי יבחר כלים בהתאמה למטרות ההערכה השונות, לצרכי בית הספר והתלמידים. ייתכן שחלק מהכלים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בפועל בבית הספר. לפיכך, מומלץ שהצוות החינוכי יתאים את תוכן כלי המיפוי ואופן העברתם לצורכי בית הספר ולמאפייניו הייחודיים. למשל, את יחידות המבחנים ניתן להתאים למטרות ההוראה מבחינת תוכן היחידה, אופן העברתה ואופן הערכתה, תוך התייחסות לרמת היכולת של התלמידים ולהתקדמותם. כך, יחידת מבחן שפותחה במקור עבור תלמידים בכיתה ה' עשויה להתאים לתלמידים מתקדמים בכיתה ד'.

מוצע כי רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בבחירת הכלים, בהתאמתם, בבדיקה ובניתוח הנתונים לשם שיפור וקידום התלמידים.

להלן פירוט הכלים הפנימיים:

כלי מיפוי לתחילת שנת הלימודים

מבחנים ויחידות הערכה

  • המבחנים ויחידות ההערכה מאפשרים לזהות באיזו מידה תלמידי הכיתה עומדים בדרישות של תכניות הלימודים. אפשר להעבירם  בנקודות זמן שונות במהלך שנת הלימודים ולהתאימם לקצב ההוראה ולמטרות ההערכה.

מבדקים

  • המבדקים עוקבים מנקודת מבט התפתחותית אחר רכישת מיומנויות היסוד בשפת אם, אנגלית ומתמטיקה ומאפשרים לזהות את החוזקות ולאתר את המקורות לקושי באופן שיכוון לבניית תכניות התערבות פרטניות.

משימות ביצוע

  • משימות הביצוע במקצועות לימוד שונים מכוונות לאיסוף מידע על מגוון רחב של כישורי למידה מורכבים, כגון, תכנון תהליכים, חשיבה ביקורתית, ונקיטת עמדה, והן מזמנות פירוש ראיות והסקת מסקנות לגבי ההוראה והלמידה.

הערכה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בזמן למידה מרחוק

בעקבות משבר הקורונה, השתנתה שגרת ההוראה והלמידה במערכת החינוך והלמידה מרחוק הפכה לחלק מהשגרה החדשה. לשינוי זה השפעה משמעותית על ההוראה והלמידה כמו גם על ההערכה בבתי הספר.

להלן קישור לדף בנושא הערכה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בזמן למידה מרחוק 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/03/2021    

עדכוני rss