education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכירו את הסיפורים של רכזי ורכזות הערכה בבתי הספר
 

מריחוק לחיבוק: הזדמנויות לחיזוק תהליכי הערכה לשם למידה בהערכה פנימית

בצל מגפת הקורונה, כאשר בתי הספר נסגרו והלמידה עברה להיות מקוונת ברובה, עלו שאלות רבות גם לגבי תהליכי ההערכה. רכזי הערכה המשיכו למלא את תפקידם בתמיכה, הדרכה ואיסוף מידע בבית ספרם. יום העיון השנתי ה-11 התקיים בחודש יולי 2020 באופן מקוון ובו שיתפו רכזים ורכזות שונים על תהליכים אותם קידמו בבית ספרם, בשיתוף עם בעלי תפקידים ומורים נוספים, למרות הסגר והמגבלות.

 

קישור לסרטונים מיום העיון "מריחוק לחיבוק"

 

סיפורי הערכה: מאחורי הקלעים של התהליך

אחת השאלות השכיחות המופנות לרכזי הערכה היא: "מה בעצם עושה רכז/ת הערכה בבית הספר?" או "למה צריך רכז הערכה הרי כל המורים מעריכים כל הזמן?". במטרה להסיר את העמימות או את החשש מהתפקיד, לפניכם תיעוד של תהליכי הערכה אותם הובילו רכזי ורכזות הערכה בבית ספרם. קראנו להם "סיפורי הערכה" כי אנחנו מאמינות שסיפור טוב מעביר את המסר ויכול לסייע במענה לשאלות על תרומת רכז/ת הערכה לקידום תהליכי ההערכה בבית ספרכם.

 

שם הסיפור

סיפורי הערכה

"משוב מקדם למידה": מה זה "טוב"? מה זה "מצוין"?

 

 קישור לסיפור

תהליך שינוי - התעודה הבית ספרית

 קישור לסיפור

 

תלקיט הכתיבה לכיתה ב'- הצעה לתהליך הטמעה

 קישור לסיפור

מועדי ב': האם נדרש שינוי?

 קישור לסיפור

 

יחסי בית הספר וההורים

       

קישור לסיפור

מבדקי הקריאה: מטלה או מתנה?

 קישור לסיפור

הערכת תכניות מנהיגות צעירה

 קישור לסיפור

הערכת לומדים בהלימה

לרוח "פדגוגיה מוטת עתיד"

 קישור לסיפור

מקבץ של כל הסיפורים ביחד

 קישור לסיפורים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss