education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה פנימית בית-ספרית - תשפ"ד
 

ההערכה הפנימית מאפשרת לצוות בית הספר לעקוב אחר התקדמות הלמידה והאקלים החינוכי בבית הספר. במישור הלימודי היא מאפשרת לזהות את הפערים בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, ולזהות תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ובתכנים הנדרשים. במישור של האקלים החינוכי והסביבה הפדגוגית היא מאפשרת לנטר את תמונת המצב במגוון נושאים החל מרמת האלימות דרך מיומנויות חברתיות-רגשיות אצל התלמידים וכלה ברמת המוטיבציה והמסוגלות הלימודית של התלמידים, ולזהות פערים שבעקבותיהם אפשר לקבל החלטות ניהוליות בית ספריות, כגון פיתוח או אימוץ של תוכניות התערבות מתאימות.

 

כלים פנימיים להערכת הישגים לימודיים

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר והמורים מגוון כלים פנימיים להערכת הישגים המאפשרים למורה ולבית הספר לאסוף נתונים לאורך השנה בתחומי הדעת הנבדקים ברמה פרטנית, כיתתית ושכבתית. כלי ההערכה פותחו בליווי ועדות מומחים מקצועיות ובשיתוף נציגי הפיקוח המקצועי על תחומי הדעת במשרד החינוך בהתאם לדרישות הידע והמיומנויות המוגדרות בתוכניות הלימודים. הכלים כוללים מחוונים מפורטים והנחיות בדיקה ובחלק מהמקרים ניתנים כלי עזר לניתוח הנתונים (לרבות ציוני נורמה לשם השוואה). ניתוח הממצאים מאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות.

נתונים פרטניים או כיתתיים הנאספים בתהליכי ההערכה הפנימית ישמשו את המורה ואת צוות בית הספר לצורך טיוב ודיוק ההוראה והלמידה בכיתה ולא לצורך דיווח חיצוני.

מוצע כי רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בבחירת הכלים, בהתאמתם, בבדיקת הנתונים ובניתוחם לשם שיפור התלמידים וקידומם. לרשותכם דוגמאות לתהליכים שרכזי הערכה הובילו והטמיעו בבתי הספר שלהם המדגימים שימוש בכלי הערכה פנימיים מגוונים.

כדי שהשימוש בכלים הפנימיים יהיה מיטבי, חשוב שהצוות החינוכי יבחר כלים בהתאמה למטרות ההערכה השונות, לצורכי בית הספר והתלמידים. ייתכן שחלק מהכלים אינם בהלימה מדויקת עם ההוראה והלמידה בפועל בבית הספר. לפיכך מומלץ שהצוות החינוכי יתאים את תוכן כלי ההערכה ואופן העברתם לצורכי בית הספר ולמאפייניו הייחודיים. נוסף על כך חשוב שצוות בית הספר, בסיוע רכז ההערכה, ישאף להשתמש במידע העולה מתהליכי ההערכה הפנימיים כדי לספק לתלמידים משוב מקדם על למידתם באופן שיסייע להם לקבל אחריות על הלמידה ויקדם הכוונה עצמית בלמידה.

כלי מיפוי והערכה פנימית - תשפ"ד 

  • כלי מיפוי והערכה פנימית תשפ"ד - להלן תמצאו קישורים לכלים פנימיים לתחילת השנה ולמהלכה.
  • קטלוג דיגיטלי של כלי הערכה פנימית - לרשותכם קטלוג דיגיטלי המנגיש את מגוון הכלים המוצעים על ידי ראמ"ה לצורך הערכה פנימית. החיפוש בקטלוג מאפשר לאתר כלים לפי שכבת כיתה ותחום דעת. בנוסף, ניתן למצוא בקטלוג מידע אודות אופן השימוש בכלים להערכה פנימית, המלצות לבחירת הכלים.   

להלן פירוט אודות הכלים:

  • כלי מיפוי לתחילת שנת הלימודים - מגוון כלי מיפוי המיועדים להעברה פנימית בתחילת שנת הלימודים. כלי המיפוי מאפשרים לקבל תמונה כיתתית ואישית ביחס לשליטה בידע ובמיומנויות היסוד לשם תכנון ההוראה. התובנות שעולות מהממצאים הן הבסיס לתכנון תוכנית העבודה לכיתה ולסיוע לכלל התלמידים.
  • המבחנים ויחידות ההערכה מאפשרים לזהות באיזו מידה תלמידי הכיתה עומדים בדרישות של תכניות הלימודים. אפשר להעבירם  בנקודות זמן שונות במהלך שנת הלימודים ולהתאימם לקצב ההוראה ולמטרות ההערכה.
  • המבדקים עוקבים מנקודת מבט התפתחותית אחר רכישת מיומנויות היסוד בשפת אם, אנגלית ומתמטיקה ומאפשרים לזהות את החוזקות ולאתר את המקורות לקושי באופן שיכוון לבניית תכניות התערבות פרטניות.
  • משימות הביצוע במקצועות לימוד שונים מכוונות לאיסוף מידע על מגוון רחב של כישורי למידה מורכבים, כגון, תכנון תהליכים, חשיבה ביקורתית, ונקיטת עמדה, והן מזמנות פירוש ראיות והסקת מסקנות לגבי ההוראה והלמידה.

 

עקרונות והמלצות להערכה פנימית בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים

  • בדף זה תוכלו למצוא עקרונות והמלצות שיוכלו לסייע בחשיבה מחודשת והתאמה של תהליכי ההערכה הפנימית המעצבת. עקרונות אלו ניתנים ליישום בהערכה פנימית תוך שימוש במגוון כלי הערכה הנהוגים בבתי הספר לצד כלי ההערכה שפותחו בראמ"ה - קישור לעקרונות והמלצות להערכה פנימית

 

כלים פנימיים להערכת אקלים וסביבה פדגוגית

שאלונים פנים בית ספריים נועדו לסייע לבתי הספר לקבל תמונת מצב מגוונת בנוגע להיבטים שונים של האקלים החינוכי ושל התהליכים הפדגוגיים בבתי הספר.

ראמ"ה מפתחת כלי הערכה נוספים העוסקים בהיבטים של מיומנויות רגשיות חברתיות, אקלים חינוכי וסביבה פדגוגית.

להלן פירוט הכלים:

1. שאלון לומד עצמאי   

2. שאלון איתור צרכים לתחילת השנה ולהמשך השנה

3. כלי למיפוי שותפות הורים בבית הספר

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2023    

עדכוני rss