education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
טבלאות המרה מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי
 

על מנת לאפשר השוואה רב שנתית של ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה מערך כיול של ציוני המבחנים המאפשר העברת הציונים בכל שנה לסולם רב-שנתי.

הציונים הכוללים שמחושבים בכלי המיצ"ב הפנימי (מיצביות) הם ציונים גולמיים בסולם הנע בין 0 ל-100 (להלן סולם ציוני הגלם). מטרת הסולם המכויל היא לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב לאורך השנים.

הציונים בסולם ציוני הגלם הם סך הנקודות שצברו נבחנים בתשובותיהם על שאלות בנוסח מבחן מסוים. בשנים שונות מועברים נוסחי מבחן שונים, הנבדלים ברמת הקושי של השאלות. לפיכך, לא ניתן לדעת, למשל, אם עלייה בממוצע ציוני הגלם נובעת מכך שנוסח המבחן היה קל יותר או שהנבחנים הפגינו רמת ידע גבוהה יותר.

 

מערך הכיול אומד את ההבדלים ברמת הקושי של מבחנים שנערכו בשנים שונות, ומאפשר "למקם" את הציונים על פני אותו סולם מדידה - סולם המיצ"ב הרב שנתי, ובכך מאפשר השוואות רב שנתיות תקפות. סולם המיצ"ב הרב שנתי נקבע כך שבשנת הבסיס תשס"ח ממוצע הציונים הוא 500 וסטיית התקן 100.

 

להלן קבצים ובהם ניתן למצוא נוסחאות וטבלאות המרה מציוני גלם לציונים בסולם הרב-שנתי, בעבור כל מבחני המיצ"ב בתחומי הדעת השונים. 

הערה: יש לשים לב כי בכל שנה מחושבת נוסחת המרה שונה, ועל כן לא ניתן להשתמש בנוסחה משנה נתונה להמרת הציונים במבחן משנה אחרת.

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ט מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב שנתי:

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ח מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב שנתי:

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ז מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:  

 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ו מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ה מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ג מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"ב מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשע"א מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תש"ע מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשס"ט מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

להלן טבלאות ההמרה של מיצ"ב תשס"ח מציוני גלם לסולם מיצ"ב רב-שנתי:

 

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss