education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלון לומד עצמאי
 

אחת המטרות המרכזיות של מערכת החינוך היא לקדם בקרב תלמידים ותלמידות מיומנויות לומד עצמאי שישרתו אותם למשך כל ימי חייהם.

למידה עצמאית היא תהליך שבו הלומד לוקח אחריות כוללת על תהליך הלמידה שלו או על חלקו. זהו תהליך אקטיבי שבו התלמיד פועל כסוכן הלמידה שלו-עצמו תוך מודעות לתהליך: הוא מתכנן ומנהל את הלמידה, מתבונן במעשיו, מעריך את מצבו ומכוון את פעולותיו בהתאם. התהליך נשען בהרחבה על מיומנויות רגשיות-חברתיות של התלמיד, כמו, היכרות של הלומד את יכולותיו, ויסות רגשי, מוטיבציה ללמידה, התמדה, חוסן נפשי ותקשורת חברתית.

כדי שהלמידה העצמאית של התלמידים תיעשה באופן מיטבי יש ערך רב לגלות כיצד התלמידים תופסים את עצמם כלומדים עצמאיים. שאלון לומד עצמאי לשימוש פנים בית-ספרי נועד לסייע לבית הספר למפות את תפיסת הלמידה העצמאית של התלמידים ולקבל החלטות בנוגע לחיזוק מיומנויות הלומד העצמאי במסגרת תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה. השאלון מיועד לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ה' ומעלה, וניתן להעביר אותו באופן מזוהה או לא מזוהה לפי בחירת בית הספר.

כדי להקל על הזנה וניתוח של תוצאות השאלון, ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר כלֵי עזר המבוססים על תוכנת אקסל (פנוראמות לומד עצמאי) בהם ניתן להסתייע.

לשאלות והבהרות בנוגע להעברת שאלון הלומד העצמאי וניתוח הנתונים אפשר לפנות לראמ"ה.

שאלון וכלי עזר 

שאלון

 שאלון לומד עצמאי - בשפה העברית

 שאלון לומד עצמאי בשפה הערבית

 שאלון לומד עצמאי - רקע והנחיות לשימוש

 

כלי עזר מבוסס אקסל (פנוראמה) להזנת תשובות תלמידים וניתוח התוצאות

  פנוראמה כיתתית בשפה העברית

   פנוראמה שכבתית-בית ספרית בשפה העברית

  פנוראמה כיתתית בשפה הערבית  

  הנחיות שימוש בפנוראמה   

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/07/2022    

עדכוני rss