education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלון איתור צרכים
שאלון פנים בית-ספרי לתלמידים
 

לאחר תקופה ארוכה של לימודים בצל הקורונה עלה הצורך בפיתוח של כְלִי הערכה פנימי שיוכל לסייע לבתי הספר למפות את הצרכים הרגשיים-חברתיים של התלמידים, ולאפשר לצוותים החינוכיים לתת לתלמידים מענים מותאמים מבוססי נתונים.

ראמ"ה מתכבדת להעמיד לרשות בתי הספר שאלון תלמידים חדש – שאלון "איתור צרכים", שפותח בשיתוף השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י).

לשאלון שתי גרסאות:

  • גרסה המותאמת לתחילת שנת הלימודים.
  • גרסה המותאמת לאורך השנה.

את הגרסה המותאמת לתחילת שנת הלימודים מומלץ להעביר עד כחודש לאחר החזרה ללימודים, עם סיומם של חגי תשרי, זאת כדי לקבל את תמונת המצב המתאימה לפתיחת השנה וכך להיערך עם תוכניות התערבות ומענים מתאימים. את הגרסה להמשך שנת הלימודים ניתן להעביר לאורך כל השנה לפי צורכי בית הספר. לשני השאלונים קיים נוסח בשפה העברית ונוסח בשפה הערבית. הגרסה להמשך השנה כוללת גם נוסח המותאם למגזר החרדי.

השאלונים מיועדים לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ד' ומעלה. את השאלונים יש להעביר באמצעות נייר ועיפרון. ניתן להעביר את השאלונים באופן אנונימי ללא אפשרות לזיהוי התלמידים המשיבים. לחילופין, ניתן להעביר את השאלונים באופן מזוהה. במקרה זה יש לדאוג לאבטחת מידע של נתוני התלמידים המזוהים ולבקש את הסכמת הוריהם.

לצורך הזנת נתוני התלמידים וניתוח דיווחיהם עומדים לרשות בתי הספר כלֵי עזר (פנוראמות) המבוססים על תוכנת אקסל. מטרתם של כלי העזר היא לסייע בניתוח דיווחי התלמידים ולספק תמונת מצב ברמה כיתתית, שכבתית ובית ספרית:

  • הפנוראמה הכיתתית מציגה את הדיווחים של כלל התלמידים בכיתה מסוימת.
  • הפנוראמה השכבתית מציגה את דיווחי הכיתות המקבילות בשכבה מסוימת בהשוואה לדיווחי כלל התלמידים בשכבת הגיל.
  • הפנוראמה הבית-ספרית מציגה את דיווחי שכבות הגיל השונות בבית הספר בהשוואה לדיווחי כלל התלמידים בבית הספר.

חשוב לציין כי הנתונים הנאספים מכלים אלו משמשים לטיוב ולדיוק התהליכים הפנים בית-ספריים ולא לצורך דיווח חיצוני. המידע המתקבל מהשאלונים מאפשר מיפוי ברמה פרטנית, כיתתית, שכבתית ובית-ספרית. אנו רואים בשאלונים כלי למיפוי ראשוני המחייב המשך קיום שיחות אישיות ומעקב אחר צרכי התלמידים.

תקוותנו היא כי תהליך פנים בית-ספרי זה יסייע לתלמידים להתאקלם בקלות לשגרת הלימודים בבית הספר, יחזק את תחושת השייכות והחוסן ויאפשר להם לחוות את שנת הלימודים בצורה טובה ומוצלחת.

קישור לשאלונים ולכלי העזר

קישור לשאלון ולכלי העזר - דוברי עברית

קישור לשאלון ולכלי העזר - מותאם למגזר החרדי

קישור לשאלון ולכלי העזר - דוברי ערבית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/04/2023    

עדכוני rss