education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלון איתור צרכים מותאם למגזר החרדי 
שאלון פנים בית-ספרי לתלמידים
 

לאחר תקופה ארוכה של לימודים בצל הקורונה עלה הצורך בפיתוח של כְלִי הערכה פנימי שיוכל לסייע לבתי הספר למפות את הצרכים הרגשיים-חברתיים של התלמידים, ולאפשר לצוותים החינוכיים לתת לתלמידים מענים מותאמים מבוססי נתונים.

ראמ"ה מתכבדת להעמיד לרשות בתי הספר שאלון תלמידים חדש – שאלון "איתור צרכים", שפותח בשיתוף השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י).

השאלונים מיועדים לכלל התלמידים בבית הספר מכיתה ד' ומעלה. את השאלונים יש להעביר באמצעות נייר ועיפרון. ניתן להעביר את השאלונים באופן אנונימי ללא אפשרות לזיהוי התלמידים המשיבים. לחילופין, ניתן להעביר את השאלונים באופן מזוהה. במקרה זה יש לדאוג לאבטחת מידע של נתוני התלמידים המזוהים ולבקש את הסכמת הוריהם.

לצורך הזנת נתוני התלמידים וניתוח דיווחיהם עומדים לרשות בתי הספר כלֵי עזר (פנוראמות) המבוססים על תוכנת אקסל. מטרתם של כלי העזר היא לסייע בניתוח דיווחי התלמידים ולספק תמונת מצב ברמה כיתתית, שכבתית ובית ספרית:

  • הפנוראמה הכיתתית מציגה את הדיווחים של כלל התלמידים בכיתה מסוימת.
  • הפנוראמה השכבתית מציגה את דיווחי הכיתות המקבילות בשכבה מסוימת בהשוואה לדיווחי כלל התלמידים בשכבת הגיל.
  • הפנוראמה הבית-ספרית מציגה את דיווחי שכבות הגיל השונות בבית הספר בהשוואה לדיווחי כלל התלמידים בבית הספר.

חשוב לציין כי הנתונים הנאספים מכלים אלו משמשים לטיוב ולדיוק התהליכים הפנים בית-ספריים ולא לצורך דיווח חיצוני. המידע המתקבל מהשאלונים מאפשר מיפוי ברמה פרטנית, כיתתית, שכבתית ובית-ספרית. אנו רואים בשאלונים כלי למיפוי ראשוני המחייב המשך קיום שיחות אישיות ומעקב אחר צרכי התלמידים.

תקוותנו היא כי תהליך פנים בית-ספרי זה יסייע לתלמידים להתאקלם בקלות לשגרת הלימודים בבית הספר, יחזק את תחושת השייכות והחוסן ויאפשר להם לחוות את שנת הלימודים בצורה טובה ומוצלחת.

שאלון איתור צרכים לאורך השנה

קישור לשאלונים

 

קישור לכלי העזר לשאלון איתור צרכים-לאורך השנה:

 כלי עזר לשאלון מותאם למגזר החרדי:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss