education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחן פנימי באוריינות שפה לתלמידי כיתות ח - תשפ"ב
 

במהלך חודש דצמבר 2021 נשלח לבתי הספר מבחן באוריינות שפה המיועד להעברה פנימית לתלמידי כיתות ח. המבחן מאפשר לבתי הספר להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום האוריינות השפתית, לאתר פערים ולמקד את המשך תכנון ההוראה והלמידה.

תוצאות המבחן הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

ערכות המבחן

ערכת המבחן הפנימי באוריינות שפה כיתה ח' - דוברי עברית, ממלכתי וממ"ד

ערכת המבחן הפנימי באוריינות שפה כיתה ח' - דוברי ערבית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss