education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחן פנימי באוריינות שפה לתלמידי כיתות ח - תשפ"ב
 

במהלך חודש דצמבר 2021 יישלח לבתי הספר מבחן באוריינות שפה המיועד להעברה פנימית לתלמידי כיתות ח. המבחן יאפשר לבתי הספר להעריך את רמת השליטה של התלמידים בתחום האוריינות השפתית, לאתר פערים ולמקד את המשך תכנון ההוראה והלמידה. תוצאות המבחן הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

מבחנים מודפסים כמספר התלמידים וחומרים נלווים (מחוון, מדריך למורה וכולי) יישלחו על ידי ראמ"ה לבתי הספר המבקשים להעביר את המבחן הפנימי. מכתב ובו פירוט על אופן קבלת המבחנים הפנימיים בבתי הספר ועל ההיערכות הנדרשת יופץ למנהלי בתי הספר. בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, לפי שיקול דעתם, מבחנים גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).

בטבלה שלהלן מפורט המועד המומלץ להעברה של מבחן פנימי לכיתה ח בשנת הלימודים תשפ"ב. בתי הספר רשאים לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם להביא בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ומנעו מבתי ספר להעביר את המבחנים במועד מאוחר מהמועד המומלץ.

מועד מומלץ להעברת מבחן פנימי לכיתה ח בשנת הלימודים תשפ"ב

תחום הדעת ודרגת הכיתה

מועד מומלץ

מבחן פנימי באוריינות שפה לכיתות ח (עברית וערבית)

21.12.2021

יום שלישי, י"ז בטבת תשפ"ב

מפרטי המבחנים

 מפרט - מבחן פנימי באוריינות שפה לכיתה ח - עברית

 מפרט - מבחן פנימי באוריינות שפה לכיתה ח - ערבית

הנחיות והסברים

 הנחיות והסברים להנהלת בית הספר - מבחן פנימי באוריינות שפה לכיתות ח'

    

  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/11/2021    

עדכוני rss