education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
משימות ביצוע
 

מאגרי המשימות מאגדים בתוכם משימות ביצוע בתחומי הדעת השונים. אלה הן  משימות ביצוע מורכבות, אינטגרטיביות, המייצגות היבטים שונים של תכנית הלימודים. המשימות נועדו להערכה פנימית בית ספרית במטרה לעצב את תהליכי הלמידה וההוראה. תהליכים אלה מערבים איסוף נתונים ומידע על מגוון רחב של כישורים ומאפשרים פירוש ראיות והסקת מסקנות לגבי המשך תהליכי ההוראה והלמידה.

 

המשימות מיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, כמו גם כישורי למידה מורכבים, כגון: ראייה רב-כיוונית, פתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית, הסקת מסקנות, תכנון תהליכים ומציאת קשרים. המשימות מתייחסות גם לדרך ארגון הלמידה של לומדים: ביחידים, בזוגות, בקבוצות, ויש משימות שנעשה בהן שילוב של האפשרויות.

 

 

מקצוע

אוכלוסיה

שנת פיתוח

המאגר

מאגר משימות הביצוע

מאגרים נוספים

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

שפת אם עברית

יסודי

כיתות ג'-ד'

2009

מאגר המשימות

יסודי

כיתות ד'

2012

מאגר המשימות

 

 

יסודי

כיתות ה'-ו'

1999

מאגר המשימות

חט"ב

2002

מאגר המשימות בלשון, בהבנה ובהבעה

 

 

האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים: אוריינות שפת אם

2011

מאגר משימות להבעה בעל פה

 

 

שפת אם ערבית

יסודי

כיתות ד'-ה'

-

מאגר המשימות

מדע וטכנולוגיה

יסודי

כיתות ג'-ו'

-

מאגר המשימות

מאגר המשימות

חט"ב

-

מאגר המשימות

מאגר המשימות

א. האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים: אוריינות מדעית-טכנולוגית

 

אנגלית

יסודי

כיתות ה'-ו'

2005

מאגר המשימות

מאגר המשימות

חט"ב

2002

מאגר המשימות

חט"ב

2012

ערכה להערכת השפה הדבורה באנגלית

מתמטיקה

חט"ב

האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים: אוריינות מתמטית

מולדת וחברה

יסודי

כיתות ד'

1995

מאגר המשימות

מולדת, חברה ואזרחות

יסודי

כיתות ג'-ד'

2007

מאגר המשימות

היסטוריה

יסודי

כיתות ו'

1997

מאגר המשימות

גיאוגרפיה

יסודי

כיתות ו'

1997

מאגר המשימות

יהדות

יסודי

כיתות ד'

-

מאגר המשימות

תרבות ישראל ומורשתו

יסודי וחט"ב

כיתות ה'-ח'

2012-2013

מאגר המשימות

תושב"ע

יסודי

כיתות ג'-ה'

2016-2017

מאגר המשימות

 

 

  תורה

יסודי

כיתות ג'-ו'

2016-2017

מאגר המשימות

 

 

 

 

קישור למבחני מדף למורה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/12/2020    

עדכוני rss