education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק במתמטיקה לאיתור חוזקות וקשיים - כיתה ג'  (מבדק מא"ה)
 

ראמ"ה פיתחה מבדק לאיתור חוזקות וקשיים במתמטיקה לכיתה ג', המשמש להערכת יכולותיו וקשייו של התלמיד במתמטיקה. המבדק כולל תהליך מקיף ומתמשך שמערב פעילויות מתוכננות המכוונות לקידום הלמידה בתחומי תכנית הלימודים במתמטיקה. המבדק מיועד להעברה פרטנית, במטרה לאסוף מידע על דרכי החשיבה והאסטרטגיות בהן התלמיד משתמש, כך שניתן יהיה להתבסס על הממצאים כדי לבנות תכנית המכוונת לגישור על הפערים בידע ובהבנה של התלמידים.

כלי הערכה זה כולל ארבע יחידות (מודולות). כל יחידה מכוונת לבדיקת נושא אחר: המבנה העשרוני, כפל וחילוק, חיבור וחיסור וגיאומטריה. נושאים אלה נמצאו כמהווים את הידע ההכרחי הנחוץ להמשך הלמידה בכיתה ג', והוא מאפשר למורה להתאים לתלמידים עם קשיים ספציפיים יחידות ההולמות את קשייהם.

המבדק מבוסס על עקרונות הערכה מעצבת, המתוארים באופן מפורט במסמך המסגרת הקונספטואלית שלהלן.

המבדק מועבר בראשית כתה ג' לתלמידים המגלים קושי במתמטיקה, בהתאם להנחיות המופיעות במדריך למורה ולפי שיקולי בית הספר.  

השתלמויות בנושא מבדק מא"ה נערכו משנת הלימודים תשע"ו. מורים שעברו את ההשתלמות מוסמכים להעביר את המבדק בבית ספרם. בשנה"ל תשפ"א לא תתקיימנה השתלמויות למבדק זה.  

להלן חומרי הדרכה בנושא מבדק מא"ה:

 המסגרת הקונספטואלית

  סרטוני הדרכה על המבדק והשימוש בו במסגרת השתלמות בנושא

לצפייה באמצעות דפדפן אקספלורר בלבד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss