education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מעגלי שיח 
מקשיבים לשטח בנושאי אקלים וסביבה פדגוגית
 

ראמ"ה מפתחת כלי הערכה שמטרתם לסייע לבתי הספר לקבל מידע בנושאים המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים שמתקיימים בבתי הספר. בשל המציאות הבית-ספרית הדינמית, ובמיוחד לנוכח השינויים התכופים בשגרת הלמידה בשל מגפת הקורונה, חשוב לנו להקשיב לקולות העולים מהשטח, על מנת להתאים את כלי ההערכה שאנו מפתחים לצורכי בתי הספר ולשמור על הרלוונטיות שלהם.

מתוך צורך זה נולד מיזם "מעגלי שיח", היכול לסייע הן לבתי הספר והן לצוות ראמ"ה להבין טוב יותר זה את צורכי זה ולהתאים את השאלונים והתובנות המתקבלות מהם לצורכי קבלת החלטות מבוססות נתונים. המיזם מזמין אתכם, נציגים של צוותי בתי הספר, להשמיע את קולכם ולשתף בסוגיות והיבטים המעסיקים אתכם בנושאי האקלים החינוכי והסביבה הפדגוגית בבית ספרכם.

מטרת המיזם הנה להקשיב לקולות שלכם ובכך להרחיב ולדייק את תהליך הפיתוח של כלי ההערכה של ראמ"ה (שאלונים פנימיים וחיצוניים כאחד), כך שישקפו את התמונה הבית ספרית בצורה הטובה ביותר ויסייעו לשיח בית ספרי מבוסס נתונים לשם שיפור.

במסגרת המיזם יתקיים מפגש עם נציגי ראמ"ה במטרה להקשיב לסוגיות המעסיקות אתכם בנושאי האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר, כמו:

  • שיחה על התמודדות עם אתגרי התקופה
  • שיתוף בתובנות חינוכיות של בית הספר

  • הצעות לשיפור ולפיתוח כלי הערכה פנים בית-ספריים נוספים
  • מיקוד בשאלות או בנושאים ספציפיים עליהם בית הספר רוצה ללמוד

בנוסף, ניתן יהיה גם לקיים שיחות, ראיונות או להעביר שאלונים לתלמידים וצוות בית הספר (בתיאום עם צוות בית הספר) ולנתח את המידע שנאסף בשיתוף עם צוות בית הספר.

נשמח לשמוע מכם!

לשם תיאום פגישה יש למלא את הטופס מטה במלואו (3 חלקים) ולשלוח למייל: malis.rama@education.gov.il 

טופס פנייה  

  טופס פנייה

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2022    

עדכוני rss