education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מעגלי שיח 
אקלים וסביבה פדגוגית
 

בשנים האחרונות השתנו צורכי בתי הספר, דבר שהוביל לבניית מודל הערכה חדש בעקבותיו נעשו עדכונים והתאמות לשאלונים החיצוניים והפנימיים, שנועדו לשקף את מציאות החיים הבית ספרית בתקופה הנוכחית.

עדיין, המציאות הבית ספרית היא דינמית וראמ"ה מחפשת לשמוע את הקולות העולים מהשטח על מנת לדייק ולעדכן את כלי ההערכה כך שימשיכו להיות רלוונטיים לצורכי בתי הספר. מטרתם של השאלונים הנה לסייע לבית הספר לקבל מידע בנושאים המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה חינוכית איכותית, ובכך להתאימם טוב יותר לצורכי התלמידים, הצוות החינוכי והקהילה הבית ספרית.

מעגלי שיח הינו מיזם במסגרתו ניתנת לבתי הספר המעוניינים בכך במה להשמיע ולשתף במידע הקשור לאקלים החינוכי והסביבה הפדגוגית באופן ידידותי ופשוט.

במסגרת המיזם יתקיים מפגש ראשוני בין נציגי בית הספר לאנשי ראמ"ה בו יוחלט במשותף הנושא(ים) בו רוצים להתמקד, למשל, שיתוף במחשבות על נושא האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר, התמודדות עם אתגרי התקופה, שיתוף תובנות, הצעות לשיפור השאלונים ועוד. לאחר מכן יתקיים מפגש שני בו חוקרים מראמ"ה יעבירו קבוצות מיקוד ו/או שאלונים בקרב התלמידים וצוות בית הספר, בהתאם לנושאים שעלו במפגש הראשון. המידע שיתקבל ינותח בשיתוף עם צוות בית הספר ועשוי לסייע הן לבית הספר והן לראמ"ה בהתאמה טובה יותר של השאלונים והתובנות המתקבלות מהם לצורכי קבלת החלטות.

הבהרה: מטרת המיזם הנה לדייק את כלי ההערכה של ראמ"ה בסיוע בתי הספר ולא ביצוע מחקרי אקלים פרטניים לבית הספר.

לשם תיאום פגישה יש למלא את הטופס מטה במלואו (2 חלקים) ולשלוח למייל: malis.rama@education.gov.il 

טופס פנייה לתיאום פגישה 

  טופס פנייה

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/10/2021    

עדכוני rss