education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
כלי מיפוי לתחילת שנת הלימודים
 

לאחר תקופה ממושכת בה הופרה שגרת ההוראה בשל משבר הקורונה, עולה הצורך בשימוש בכלי הערכה פנימיים לשם מיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים. מיפוי מאפשר לקבל תמונה כיתתית ואישית עבור כל תלמיד ביחס לשליטה בידע ובמיומנויות היסוד כפי שהם באים לידי ביטוי בתוכניות הלימודים, ולקבל אינדיקציה טובה על השלב בו התלמיד נמצא בלמידה. המיפוי אינו מיועד לשם מתן ציון לתלמיד.

ממצאי המיפוי ישמשו את המורה כדי לברר אם תלמידי הכיתה רכשו את הידע והמיומנויות שניתן לבסס עליהם את המשך ההוראה ועד כמה הם שולטים בתכנים שלמדו. התובנות שעולות מהממצאים הן הבסיס לתכנון תוכנית העבודה לכיתה או לתלמידים אחדים. למשל, אם נוצרו פערים גדולים ברכישה של ידע מסוים או בשליטה במיומנות מסוימת, ניתן לשקול לחזור על הוראתם, לכוון לבחירה של משימות נוספות במטרה ליישם אותם בהקשרים ובסיטואציות שונות או לתכנן כיצד לשלב ולהדגיש אותם במהלך המשך ההוראה.

השימוש בכלי המיפוי הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר. בית הספר אינו נדרש לדווח על התוצאות לגורם חיצוני כלשהו. מאחר שמדובר בכלֵי הערכה פנימיים, ומאחר שיש שונות בין בתי הספר בתהליכי ההוראה והלמידה, הן בשגרה והן כתוצאה ממשבר הקורונה, ייתכן שחלק מהכלים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בפועל בבית הספר. לאור זאת, מומלץ שהצוות החינוכי בבית הספר, בסיוע רכז ההערכה הבית-ספרי ובשיתוף בעלי תפקידים אחרים בבית הספר, יתאים את תוכן כלי המיפוי ואופן העברתם לצורכי בית הספר ולמאפייניו הייחודיים.

כלי המיפוי המוצעים:

מבחני מיצ"ב פנימי – מבחני המיצ"ב שיועדו להעברה בסוף שנת הלימודים הקודמת (תש"ף) ישלחו בימים הקרובים לבתי הספר שהזמינו. מוצע כי מבחנים אלו ישמשו את בתי הספר לצורך מיפוי בתחילת שנת הלימודים תשפ"א בשכבת הלימוד העוקבת: מבחני כיתה ה' יועברו בתחילת כיתה ו' ומבחני כיתה ח' יועברו בתחילת כיתה ט'. בתי הספר היסודיים השמונה-שנתיים (כיתות א'-ח') יקבלו את מבחני המיצ"ב שהזמינו עבור כיתה ח' ומוצע להשתמש בכלי הערכה אלה במהלך שנת הלימודים לצורך הערכה פנימית בהתאם לצורכי בית הספר ומאפייניו.

בנוסף, ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר מגוון כלי מיפוי נוספים המיועדים גם כן להעברה פנימית בתחילת שנת הלימודים. חלק מכלי המיפוי מבוססים על מבחנים וחומרי הערכה שהוכנו בשנים האחרונות ואנו מנגישים אותם לצורך מיפוי בתחילת שנת הלימודים בשיתוף עם המפמ"רים של תחומי הדעת השונים.

כלי המיפוי שיהיו זמינים בתחילת שנת הלימודים תשפ"א:

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'*

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ט'*

שפת-אם, מתמטיקה

שפת-אם

מתמטיקה

שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית

שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית

שפת-אם**

שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית

שפת-אם,

מתמטיקה,

אנגלית,

מדע וטכנולוגיה

 

 

* מבחנים מודפסים שיישלחו לבתי הספר

** בתי הספר המשתתפים בתוכנית אל"ה יקבלו ערכות מבדק עמ"ית מודפסות. לבתי הספר שאינם בתכנית אל"ה יישלח כלי מיפוי באופן דיגיטלי

הקבצים וכלי העזר הנלווים של מגוון כלי מיפוי יועלו לפורטל האינטרנט "מוסדות חינוך" בקישור: https://mosdot.education.gov.il/content

 

הגישה לחומרי המיפוי היא למנהלי בתי הספר בלבד והמנהלים מוזמנים להורידם באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלהם

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2020    

עדכוני rss