education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק כתיבה בשפת אם עברית לכיתות ג' –ד'
 

מבדק הכתיבה הוא כלי פנימי להערכה מעצבת שנועד לתת למורה תמונה רחבה ומעמיקה של התפתחות יכולות הכתיבה של התלמידים במשך שנות הלימודים בכיתות ג'–ד'. כלי זה ממשיך ומרחיב את מבדק הכתיבה לכיתה ב',  ובאמצעותו המורה תוכל להמשיך ולעקוב אחר התפתחות הכתיבה של התלמידים, לכוון את תהליכי ההוראה ולבנות תוכנית לכל אחד מהתלמידים ולכיתה כולה, כדי לשפר ולקדם את מיומנות הכתיבה שלהם.

במבדק הכתיבה כלולים 15 נושאים לכתיבה והוא מביא עמו חידוש בשני היבטים: האחד, כתיבה בזיקה ליחידות הוראה הנלמדות בכיתות אלה; והשני, כתיבה של טקסטים מידעיים. זאת, לצד כתיבה של טקסטים בעלי מאפיינים סיפוריים וכתיבה של טקסטים בנושאים שאין להם זיקה ליחידות הוראה. לשם הערכה פותח נוסח מחוון המתאים להערכה של כתיבה בעלת מאפיינים מידעיים, זאת לצד נוסח מחוון המתאים להערכה של טקסטים בעלי מאפיינים סיפוריים. 

הטקסטים שכותב כל תלמיד נאספים בתלקיט אישי. איסוף החומרים בתלקיט מאפשר למורה להתבונן בהתפתחות הכתיבה במשך השנה, ולבחור טקסטים להערכה מתוך מגוון הטקסטים שכתב התלמיד.

משימות המבדק מיועדות להעברה בשתי פעימות, וניתן לפרוס את ההעברה במהלך המחצית הראשונה ובמהלך המחצית השנייה של שנת הלימודים. פרטים נוספים אודות אופן העברת המבדק, תיאור המשימות ודוגמאות להערכת טקסטים של תלמידים לפי המחוון תוכלו לקרוא במדריך למורה, בחוברת הדוגמאות ובקבצים הנוספים שלפניכם.

כיתה ג'

כיתה ד'

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2023    

עדכוני rss