education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק  כתיבה בשפת אם עברית לכיתה ב'
 

מבדק הכתיבה הוא כלי פנימי, שבאמצעותו ניתן להתבונן בהתפתחות היכולות של התלמידים להפיק שיח כתוב בצעדיהם הראשונים ככותבים, במשך שנת הלימודים בכיתה ב’. השימוש במבדקים יאפשר מעקב אחר התפתחות הכתיבה של התלמידים, לצורך התאמת תהליכי ההוראה ושיפור מיומנות הכתיבה.

במבדק כלולים עשרה נושאים לכתיבה, הקרובים לעולמו של התלמיד והמאורגנים בשתי יחידות כתיבה: "על עצמי" (כתיבה של רשמים, חוויות ותיאור) ו"סיפור" (לפי תמונה או לפי כותרת). בכל יחידה יש הצעות למבנה של שיחה מטרימה, שנועדה לסייע לתלמידים לגבש רעיונות לכתיבה.

הטקסטים שכותב כל תלמיד נאספים בתלקיט אישי. איסוף החומרים בתלקיט מאפשר למורה להתבונן בהתפתחות הכתיבה במשך השנה, ולבחור טקסטים להערכה מתוך מגוון הטקסטים שכתב התלמיד.

משימות המבדק מיועדות להעברה בשתי פעימות, וניתן לפרוס את ההעברה במהלך המחצית הראשונה ובמהלך המחצית השנייה של שנת הלימודים. פרטים נוספים אודות אופן העברת המבדק, תיאור המשימות ודוגמאות להערכת טקסטים של תלמידים לפי המחוון תוכלו לקרוא במדריך למורה, בחוברת הדוגמאות ובקבצים הנוספים שלפניכם.

לפניכם כלי עזר המאורגנים לפי ארבעת השלבים בתהליך הכתיבה:

כיתה ב' - ממלכתי וממלכתי דתי

שלב שיחת ההטרמה

שלב הכתיבה

שלב הערכה

שלב המשוב

מדריך למורה

כרטיסיות תוכן

דף תצפית ותיעוד

דפי משימות

דפי כתיבה

מחוון 

חוברת דוגמאות

 

שאלון לתלמיד

 
 

כיתה ב' - חרדי

שלב שיחת ההטרמה

שלב הכתיבה

שלב הערכה

שלב המשוב

מדריך למורה

כרטיסיות תוכן

 

דף תצפית ותיעוד

דפי משימות

דפי כתיבה

מחוון 

חוברת דוגמאות

 

שאלון לתלמיד

 

 

לרשותכם קטלוג של מבדקי הכתיבה, עם ממשק פשוט ונוח לאיתור משימות כתיבה ולכלי העזר הרלוונטיים, וכן קורס מקוון קצר, שמסביר כל מה שצריך לדעת על המבדקים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2023    

עדכוני rss