education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק הקריאה והכתיבה בעברית לכיתה א'
 

מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א' הוא כלי להערכה פנימית מעצבת שפותח בראמ"ה בשיתוף עם האגף לחינוך יסודי, והוא נועד לספק למורי כיתות א' כלי לניטור שליטת תלמידי כיתתם במיומנויות הקריאה והכתיבה. המבדק פוּתח ברוח ההמלצות של ועדת הקריאה (ועדת שימרון), ולפיהן יש להעריך כבר בכיתה א' את רמת ההישגים של כל תלמיד/ה בשלבים השונים של תהליך רכישת הקריאה. המבדק מסייע באיתור מוקדם ככל האפשר של תלמידים המתקשים ברכישת השליטה בשפה הכתובה, במטרה להתאים עבורם תכניות התערבות, ולעקוב אחר התקדמותם לאורך זמן.

למבדק זיקה הדוקה אל תכנית ההוראה להטמעת יעדי עברית (חינוך לשוני) בכיתות א'–ב' (תשע"ד–תשע"ה), ויש בו משימות להערכת היבטי הקריאה, הכתיבה והידע לשוני, הנגזרות מיעדי תכנית ההוראה. הנורמות הארציות שנקבעו לכל משימה תאפשרנה למורה להעריך את תפקודו של התלמיד ביחס לתפקוד המצופה מתלמידים בכיתה א'. לפי ניתוח תוצאות המבדק יוכל המורה להיעזר בהצעותיה של תכנית ההוראה לכיתות א'–ב' כדי לתכנן וליישם פעולות הוראה לקידום התלמידים.

המבדק יועבר בכיתות  בשלוש פעימות: ספטמבר-אוקטובר; ינואר-פברואר; מאי-יוני. כל אחת מהפעימות תועבר בתוך טווח הזמן שנקבע, בהתאם להנחיות המופיעות במדריך למורה ולפי שיקולי בית הספר.

מידע מפורט אודות משימות המבדק, מהלך העברתן ואופן הערכתן ניתן למצוא במדריך למורה.

להלן חומרי הדרכה שיסייעו למורים בהעברת המבדק:

 קישור למדריך למורה 

 קישור למשימה 3 - קובץ קול של טקסט מושמע 'סיפור הנעליים'

 מבדקית

 מבדקית - מצגת הסבר

 

הרצאה בנושא מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א':

 הסבר על המבדק ומטרותיו - חלק א'

 הסבר על המבדק ומטרותיו - חלק ב'

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss