education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק בעברית לעולים חדשים
 
המבדקים בעברית לתלמידים עולים הלומדים בכיתות ג' - ט' פותחו בראמ"ה עבור אגף קל"ע (קליטת עלייה) ונכתבו בהתאמה לתכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה (משרד החינוך, תשס"ח – בדפוס).  מטרת המבדקים היא לבחון מתי ובעזרת איזה סיוע  תלמידים עולים יכולים להשתלב בהצלחה בכיתות האם - בקרב בני גילם הדוברים עברית ילידית – ולהשתתף בשיעורים שנלמדים בהם מקצועות הלימוד השונים, תוך כדי קבלת סיוע.
 
המבדקים כוללים חמישה פרקים (שיח, קריאה בקול, הבנת הנשמע, הבנת הנקרא והבעה בכתב) ומלווים במדריך למורה, הכולל הנחיות מפורטות מאד למבנה המבדק, למטרותיו, למועדי העברתו, לאופן העברתו, למשך הזמן הנדרש לשם כך, ולאופן הציינון.

להלן קישורים לכל אחד מפרקי המבדק:

 
לשם קבלת פרטים נוספים, יש לפנות לאגף לקליטת תלמידים עולים.
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss