education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק בעברית לעולים חדשים
 
המבדקים בעברית לתלמידים עולים הלומדים בכיתות ג' - ט' פותחו בראמ"ה עבור אגף קל"ע (קליטת עלייה) ונכתבו בהתאמה לתכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה (משרד החינוך, תשס"ח – בדפוס).  מטרת המבדקים היא לבחון מתי ובעזרת איזה סיוע  תלמידים עולים יכולים להשתלב בהצלחה בכיתות האם - בקרב בני גילם הדוברים עברית ילידית – ולהשתתף בשיעורים שנלמדים בהם מקצועות הלימוד השונים, תוך כדי קבלת סיוע.
 
המבדקים כוללים חמישה פרקים (שיח, קריאה בקול, הבנת הנשמע, הבנת הנקרא והבעה בכתב) ומלווים במדריך למורה, הכולל הנחיות מפורטות מאד למבנה המבדק, למטרותיו, למועדי העברתו, לאופן העברתו, למשך הזמן הנדרש לשם כך, ולאופן הציינון.

להלן קישורים לכל אחד מפרקי המבדק:

 
לשם קבלת פרטים נוספים, יש לפנות לאגף לקליטת תלמידים עולים.
 

הרצאות מוקלטות בנושא מבדק בעברית לתלמידים עולים:

שתי ההרצאות עוסקות בשני פרקים של מבדק לתלמידים עולים הנערכים באופן פרטני מורה-תלמיד: פרק השיח ופרק הקריאה בקול.
 
1. ההרצאה על פרק השיח מתייחסת למטרת המבדק ולאופן הערכת כישורי השיח של התלמיד בעברית ויכולתו להציג מידע בעל-פה. ההרצאה כוללת הנחיות לגבי אופן בדיקת יכולות השיח בנסיבות 'כמו-טבעיות' - שיח בנושאים בענייני היומיום, ובנסיבות רשמיות למחצה - סיפור מקרה, הסבר ותיאור תמונה.
 
2. ההרצאה על פרק הקריאה בקול עוסקת באופן בדיקת התלמיד ובהערכת יכולתו לקרוא בקול טקסט קצר בעברית, מנוקד ושאינו מנוקד. הערכת המורה מתייחסת לקריאה בקול הכוללת זיהוי והגייה נכונה של מילים על-פי רמזים פונטיים (עיצורים ותנועות) וזיהוי מילים באופן מדויק ואוטומטי (הבא לידי ביטוי בקצב ובשטף הקריאה). כמו-כן התלמיד נדרש במהלך הקריאה להתייחס לפיסוק ולתוכן באמצעות אינטונציה (הנגנה) מתאימה. המבדק כולל טקסטים מעולם השיח העיוני וטקסטים מעולם השיח של הספרות המודרנית.
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/03/2021    

עדכוני rss