education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק בעברית לכיתה ב'
 

המבדק בעברית לכיתה ב' הוא כלי להערכה פנימית מעצבת שפותח בראמ"ה בשיתוף האגף לחינוך יסודי והפיקוח על הוראת העברית במזכירות הפדגוגית. המבדק מהווה המשך רציף למבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א' והוא כולל משימות להערכת היבטי הקריאה, הכתיבה והידע הלשוני. על בסיס המידע העולה מהמבדק יוכלו המורים לתכנן את ההוראה ולהתאים לתלמידים את תכניות ההתערבות הנדרשות לקידומם.

הערכת הקריאה, הבנת הנקרא והבנת הנשמע

חלק אחד של המבדק, מבדק הקריאה, נועד לספק למורים מידע על רמת השליטה של תלמידיהם בקריאה, בהבנת הנקרא ובהבנת הנשמע ביחס לתפקוד המצופה מתלמידים בכיתה ב'. משימות אלה מועברות בכיתות במהלך החודשים דצמבר-ינואר. חלק מהמשימות מיועדות להעברה כיתתית וחלקן להעברה פרטנית (מורה-תלמיד).

קישור למבדק - הערכת הקריאה, הבנת הנקרא והבנת הנשמע

הערכת הכתיבה

החלק השני של המבדק מתמקד בהערכת כתיבה. חלק זה הוא בעל אופי של תלקיט ומטרתו לתת למורה תמונה רחבה ומעמיקה של התפתחות יכולת הכתיבה של תלמידים במשך שנת הלימודים בכיתה ב'. הערכת הכתיבה תיעשה בשתי נקודות זמן: בחודשים אוקטובר-נובמבר ובחודשים מרץ-אפריל. בכל נקודת זמן המורים יבחרו תוצר כתיבה אחד מתוך מגוון טקסטים שהתלמיד כתב ויעריכו אותו.

קישור למבדק - הערכת הכתיבה

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss