education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק בעברית לכיתה ב'
 

המבדק בעברית לכיתה ב' הוא כלי להערכה פנימית מעצבת שפותח בראמ"ה בשיתוף האגף לחינוך יסודי והפיקוח על הוראת העברית במזכירות הפדגוגית. המבדק מהווה המשך רציף למבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א' והוא כולל משימות להערכת היבטי הקריאה, הכתיבה והידע הלשוני. על בסיס המידע העולה מהמבדק יוכלו המורים לתכנן את ההוראה ולהתאים לתלמידים את תכניות ההתערבות הנדרשות לקידומם.

חלק אחד של המבדק מועבר בכיתות ב' החל משנה"ל תשע"ז והוא מספק למורים מידע על רמת השליטה של תלמידיהם בקריאה, בהבנת הנקרא ובהבנת הנשמע ביחס לתפקוד המצופה מתלמידים בכיתה ב'. משימות אלה מועברות בכיתות במהלך החודשים דצמבר-ינואר. חלק מהמשימות מיועדות להעברה כיתתית וחלקן להעברה פרטנית (מורה-תלמיד).

 למבדק מצטרף חלק חדש להערכת כתיבה. חלק זה הוא בעל אופי של תלקיט ומטרתו לתת למורה תמונה רחבה ומעמיקה של התפתחות יכולת הכתיבה של תלמידים במשך שנת הלימודים בכיתה ב'. 

הערכת הכתיבה תיעשה בשתי נקודות זמן: בחודשים אוקטובר-נובמבר ובחודשים מרץ-אפריל. בכל נקודת זמן המורים יבחרו תוצר כתיבה אחד מתוך מגוון טקסטים שהתלמיד כתב ויעריכו אותו.

שנה"ל תש"ף

הערכת הכתיבה - מבדק בכתיבה לכיתה ב'

להלן תכולת הערכה של המבדק בכתיבה לכיתה ב', הכוללת כלי עזר לכתיבה וחומרי הדרכה למורה. מידע מפורט אודות משימות המבדק, מהלך העברתן ואופן הערכתן ניתן למצוא במדריך למורה. את כלי העזר לכתיבה ניתן להוריד מהאתר. עותק של המדריך למורה וכן חוברת הדוגמאות יופצו למורות ביחד עם ערכת המבדק בקריאה.

הודעות על מועדים למפגשי הדרכה על המבדק בכתיבה יימסרו על ידי המדריכות המחוזיות. לקראת המפגשים מומלץ לקרוא את המדריך למורה ולעיין בחוברת הדוגמאות כדי להכיר את המבדק ולהיערך להעברתו.

כלים למורה

ממלכתי וחמ"ד

 

חרדי

 

כלי עזר לכתיבה

דפי כתיבה מעוצבים לתלמיד וכרטיסיות תוכן 

ממלכתי וחמ"ד

 

 

מבדק בעברית לכיתה ב' - הערכת הקריאה, הבנת הנקרא והבנת הנשמע

להלן חומרי הדרכה וקבצים שיסייעו למורים בהעברת המבדק ובריכוז הממצאים:

 מדריך למורה - ממלכתי וממ"ד

 מדריך למורה - חרדי

 

 

קבצי אודיו (קול) לשימוש המורים במשימת הבנת הנשמע:

 

  מבדקית

 

  מבדקית - מצגת הסבר

 

הרצאות בנושא מבדק לכיתה ב'

 

 סרטון הסבר על המבדק ומטרותיו

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/07/2020    

עדכוני rss