education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדקים במיומנויות יסוד: שפה, מתמטיקה ואנגלית
 

ראמ"ה מפתחת, מיישמת ומפיצה מבדקים המיועדים להשתלב בתהליכי ההוראה בכיתה. המבדקים מתמקדים בהערכת תשתית הידע והשליטה במיומנויות יסוד, בהלימה לתכניות הלימודים ובהתאמה לשלב ההתפתחותי של התלמידים. פיתוח המבדקים נעשה בשיתוף פעולה עם אגפי הגיל ובתיאום עם מפמ"ר תחום הדעת, ומלווה בוועדות היגוי הכוללות חוקרים מהאקדמיה, אנשי מטה משרד החינוך, מומחים בהערכה, מדריכים ומורים.

מטרת המבדקים היא לספק מידע למורה בכיתה אודות קשיים ונקודות חוזק של תלמידי הכיתה ואבחון מקורות הקשיים, כדי לסייע לו לתכנן את ההוראה. הם כוללים סדרת משימות להעברה לתלמידים באופן כיתתי או פרטני במועדים קבועים בשנה, בדרך כלל מלוות בתקנים/רמות ביצוע למיפוי ביצועי התלמידים ביחס לרמה המצופה.

המבדקים מוגשים למורה כערכות הכוללות מחוונים מפורטים, המתארים איכויות ביצוע שונות. המחוונים מלווים בדוגמאות של ביצועי הלומדים ברמות השונות, ומתן המלצות רחבות לגבי השתמעויות להוראה. חלק מהמבדקים מלווים בכלים ממוחשבים אשר נועדו להזנת ביצועי התלמידים וארגונם עבור כל תלמיד בנפרד ועבור הכיתה כולה. תובנות מנתוני המבדק מאפשרות בניית תכניות התערבות שנותנות מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים שונים, הרכבת קבוצות לימוד ובחירת חומרי לימוד מתאימים.

ראמ"ה מפיצה את המבדקים לבתי הספר בתחילת שנת הלימודים ומסייעת בתהליכי ההטמעה בשילוב עם אגפי החינוך והפיקוח, בפרט בשנים הראשונות של הפעלת המבדקים.

 

עברית

קריאה והבנת הנקרא

כיתה א'

מבדק קריאה - להערכת קריאה, ידע לשוני, הבנת נשמע, כתיב והבנת הנקרא

כיתה ב'

מבדק קריאה - להערכת קריאה, הבנת נשמע והבנת הנקרא

כיתה ז'

מבדק עמי"ת (ערכה למיפוי תלמידים) - להערכת הבנת הנקרא וכתיבה

 

 

כיתה י' 

 

מבדק איתא"י (איתור תפקודים אורייניים) - להערכת יכולות שפתיות אורייניות: אוצר מילים, הבנת הנקרא, הבעה בכתב ופרזנטציה

 

 

כתיבה

 

כיתה ב'

 

מבדק כתיבה

 

כיתה ג'-ד'

 

מבדק כתיבה 

 

כיתה ה'-ו'

מבדק כתיבה

 

ערבית

קריאה והבנת הנקרא

כיתה א'

מבדק קריאה - להערכת קריאה, ידע לשוני, הבנת נשמע, כתיב והבנת הנקרא

כיתה ב'

מבדק קריאה - להערכת קריאה, הבנת נשמע והבנת הנקרא

כיתה ג'

מבדק קריאה - להערכת קריאה והבנת הנקרא

כיתה ז'

מבדק עמי"ת (ערכה למיפוי תלמידים) - להערכת הבנת הנקרא וכתיבה

 

 

כיתה י'

 

מבדק איתא"י (איתור תפקודים אורייניים)

 

 

כתיבה

כיתה ג'

מבדק כתיבה

כיתה ד'

מבדק כתיבה

 

מתמטיקה

כיתה ג'

מבדק במתמטיקה (מא"ה) - להערכת תשתית הידע המתמטי והמיומנויות (מבדק בעברית)

אנגלית

כיתה ה'

מבדק לרכישת הקריאה באנגלית

כיתה ז'

מבדק כישורים באנגלית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2023    

עדכוני rss