education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני החמ"ד הפנימיים
 

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים במתכונת פנימית בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי ומועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית-ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותושב"ע.

בשני התחומים, המבחנים נמצאים בהלימה לתכניות הלימודים, ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

דגשים הנוגעים למבחני החמ"ד:

  • חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.
  • ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר.
  • ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית.
  • מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק וייתן לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.
  • תוצאות המבחנים תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורם חיצוני כלשהו.

מועדי מבחני החמ"ד

בטבלה שלהלן מופיעים המועדים לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד בשנת הלימודים תשפ"א. בתי הספר רשאים לבחון את התלמידים במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך במקרה כזה קיימת אפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים עוד בטרם העברתו. בתי הספר מתבקשים שלא לקיים את מבחני החמ"ד לפני המועדים המצוינים בטבלה, כדי למנוע את חשיפתם.

המועדים לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד לשנה"ל תשפ"א

תחום הדעת

מועד לתחילת ההעברה של מבחני החמ"ד

כיתה

תושב"ע

יום שלישי, ג' בניסן תשפ"א

16.3.2021

ו'

תורה (ספר דברים)

יום שלישי, י"ד בסיון תשפ"א

      25.5.2021      

ו'

 

קישור למפרטים, למבחני החמ"ד ולכלי העזר

מפרטים, מבחני החמ"ד וכלי העזר

דוחות וממצאים (תשס"ז-תשע"ג)

דוחות וממצאים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2020    

עדכוני rss