education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 מבדק עמי"ת - ערכה למיפוי תלמידים
 

 רקע: מבדק עמי"ת נועד לאיתור תלמידים מתקשים בשפת אם בעברית ולמיפוי כלל התלמידים בכיתה. לפיכך הוא ממוקד באיתור הידע והצרכים של התלמידים כפרט, אך בד בבד מאפשר למפות את כלל התלמידים לרמות ביצוע (למן החלשה ביותר ועד למתקדמת). המיפוי מסייע למצב את התלמיד היחיד בהקשר של ההישגים המצופים מתלמידים בראשית כיתה ז'.


הצוות החינוכי בחטיבות הביניים נדרש להתמודד עם הוראה בכיתות הטרוגניות בהן קיימים פערים בין התלמידים בידע, בכישורים וברמות השליטה בתחומי הדעת. התלמידים מגיעים לחטיבות הביניים מבתי ספר מזינים שונים ויש צורך לוודא כי בית הספר מספק תשתית של כישורי למידה לתלמידים השונים.

 

קישור למבדק עמי"ת בעברית                                קישור למבדק עמי"ת בערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss