education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תפקיד רכז הערכה בית ספרי
 

 

בבית הספר מצטברים נתונים רבים מתוך הערכות פנימיות וחיצוניות הנעשות בתחומים מגוונים, כגון הישגי התלמידים, האקלים הבית-ספרי ועוד.  השאיפה היא כי בכל בית ספר ימונה רכז הערכה בית ספרי אשר ינתח ויפרש את הנתונים ויציגם באופן מאורגן לפני בית הספר ולפני בעלי עניין רלוונטיים. 

 

תיאור התפקיד:

 

תפקידו המרכזי של רכז הערכה בית-ספרי הוא להוביל להטמעת תרבות הערכה בית-ספרית ובעקבותיה לקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מבוססות נתונים. תרבות הערכה בית-ספרית משמעותה כי קהילת בית הספר היא קהילה לומדת, התופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה). קהילת בית-הספר עושה שימוש בכלי הערכה שונים באמצעות מנגנונים התומכים בנורמות ובערכים בית ספריים, כחלק אינטגראלי מעבודתה ו/או למידתה, תוך שיתוף עם בעלי תפקידים אחרים בצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית-הספר. תפקיד זה כולל תחומי ליבה, בהם יעסוק כל רכז הערכה בית-ספרי, ותחומים/דגשים אחרים העונים על צרכי בית הספר, מאפייניו, השקפת העולם של הרכז והתרבות הבית ספרית.

 

להלן פירוט תחומי האחריות של רכז הערכה בית-ספרי:

 

1. פיתוח תרבות הערכה פנים בית ספרית:

 1. להוביל פיתוח מקצועי של צוות המורים הבית-ספרי בתחומי מדידה והערכה, כולל שילובם של כלי הערכה חיצוניים ופנימיים.
 2. להטמיע את התפיסה של "מדידה בשרות הלמידה" שמשמעותה חיזוק הקשר בין מטרות תכנית הלימודים ויעדי ההוראה, תהליכי הלמידה והקריטריונים להערכה (מעגל הל"ל); כתהליך מעגלי המאפשר לשפר את אפקטיביות ההוראה והלמידה.
 3. לפתח בשיתוף עם מורים ובעלי תפקידים בבית-הספר תהליכים של הפקת תועלת מהערכה בתחומי פעולה שונים של בית-הספר.
 4. לעשות שימוש בממצאי הערכה לצורך תכנון תכניות העבודה הבית-ספריות.

2. בניית מערך ארגוני ומנגנונים בית-ספריים:

 1. סיוע לצוות הניהול בהגדרת מטרות ויעדים מדידים וסיוע בניטור ובהערכת מידת השגתם.
 2. ניהול הידע בתחום הערכה בבית-הספר כולל פיתוח מאגר כלי הערכה פנימיים ובניית מסד נתונים בית-ספרי.
 3. סיוע במתן פרשנות ובהפקת תועלת מנתוני הערכה שנאספו בכלים חיצוניים  (למשל: מבחני המיצ"ב החיצוניים והפנימיים, בחינות בגרות)
 4. מפיק דוחות בהתאם לצרכים ולהזמנות של בעלי תפקידים בצוות בית-הספר. אחראי להוצאת דוחות תקופתיים לפי בקשת ההנהלה, או לפי דרישת גורמים חיצוניים מורשים.
 5. מסייע למורים ולתלמידים בביצוע פעולות הערכה שהם יוזמים, בניתוח התוצאות יחד עם התלמידים והמורים, ובהסבר על פעולות הערכה המתבצעות בבית-הספר.

3. ניטור והערכת הישגי תלמידים:

 1. הובלת תהליך של מעקב אחר התקדמות תלמידים וסיוע למורים במהלכי התערבות הנדרשים (הוראה מותאמת, למשל).
 2. מפרש ומשתמש בצורה מושכלת בנתונים קיימים, בדוחות שמקבל ביה"ס, במאמרים, במאגרי מידע, מפיק משמעויות ומסקנות לביה"ס ומציג אותן להנהלה ולצוות המורים.
 3. הנחיית צוותים בית ספרים לגבי הערכת תלמידים, הערכת הישגים והערכת ההתקדמות בהישגים, שימוש בשיטות הערכה מגוונות וחדשניות, שימוש בתוצאות ההערכה לשיפור ההוראה. סיוע לצוותי המקצוע/השכבה, מורים והנהלה בתכנון מערך הערכה פנימית וחיצונית ברמת הכיתה והמקצוע.
 4. הערכת התפקוד החברתי של תלמידים ומרכיבי אקלים וסביבה פדגוגית בבית הספר.
 5. הכנסת דרכי הערכה מגוונות לתהליכי הוראה ולמידה המותאמים לשונות התלמידים בכיתה.

4. הערכת תכניות בית ספריות:

 1. איתור צורכי ההערכה של ביה"ס – יחד עם מורים, ההנהלה והתלמידים.
 2. יוזם, מרכז ומבצע הערכת ביצוע תכנית עבודה בית-ספרית בהתאם למטרותיה המוגדרות, ביחד עם  הנהלת בית-הספר. דוגמאות לתכניות הערכה מסוג זה: פרויקטים ייחודיים, עבודת היועצת, מועצת תלמידים, שביעות רצון ממורים, רמת אלימות, איחורים והיעדרויות, אקלים בית-ספר ועוד.

5. מנהל ממשקי עבודה ומו"מ עם גורמי הערכה חיצוניים ומהווה חוליה מקשרת בין ביה"ס לתכניות והערכות חיצוניות. יכיר ספקי הערכה חיצוניים וכלי הערכה חיצוניים, על-מנת להשיג לבית-הספר כלים מקצועיים הדרושים לביצוע פעולות הערכה. במקרה הצורך – מפעיל מערך הערכה חיצוני לבחינת נושא שלגביו נמצא הצורך בהערכה כזו.

 

כישורים נדרשים:

 

יכולת מקצועית: ידע ומומחיות בתחום  שיטות כמותיות ואיכותניות ; היכרות עם כלי הערכה מגוונים ; ידע ויכולת לשלב בין הערכה מסורתית וחלופות בהערכה ; ידע ביצירת כלי הערכה תוך התייעצות עם מומחים חיצוניים ; שליטה בקריאת דוחות, כתיבת דוחות ניתוחם והצגתם ; יכולת לעבד ולנתח מידע בצורה בהירה ; יכולת להציג מידע בצורה בהירה ; שליטה במערכות מידע ממוחשבות, בחיפוש באינטרנט, באקסל, במנב"ס וכד'

 

יכולת בין-אישית: תקשורת בין אישית גבוהה ; יכולת לתת משוב וליצור יחסי אמון ; כישורי הנחיה והדרכה ; יכולת שיתופיות - לשתף, להשתתף ולהיות שותף

 

יכולת אישית: כושר מנהיגות וניהול, יכולת להוביל צוות ; כושר אנליטי גבוה ; חריצות ומסירות

 

דרישות סף:

 1. ותק של חמש שנות הוראה.
 2. ידע והבנה פדגוגית - הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תכנית הלימודים (הרלוונטי למוסד בו הוא עובד).
 3. איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית-הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו.
 4. בעל תואר שני בחינוך עם התמחות בשיטות מחקר מדידה והערכה או בעל תואר שני אחר (המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה) שהשלים בהצלחה התמחות אקדמית בתחום מדידה הערכה (במסגרת מאושרת ע"י ראמ"ה).

  תיאור תפקיד רכז הערכה בית ספרי     

 

 

הגדרת התפקיד של רכז ההערכה הבית ספרי מתבסס על המקורות האלה: 

 

הגדרת תפקיד רכז הערכה בית ספרי בחוזר מנכ"ל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss