education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
רכז הערכה בית ספרי
 

בשנים האחרונות גדל מספר בתי הספר בהם מכהנים רכזי ורכזות הערכה. תקופת הלמידה מרחוק חידדה את הצורך בחיזוק תהליכי הערכה פנימיים מגוונים ואת החשיבות להרחיב את הידע והיכולות של כלל המורים והמורות בתחום זה. רכז הערכה הינו חלק ממאמץ משותף של צוות בית ספרי לקידום יעד זה. העקרונות להערכה פנימית והקטלוג הדיגיטלי של כלי הערכה פנימיים מסייעים לרכזי ההערכה לחיזוק השיח על הערכה פנימית ובקידום תרבות הערכה פנימית בבית ספרם.

קישור לקטלוג הדיגיטלי של כלי הערכה פנימיים 

קישור לעקרונות והמלצות להערכה פנימית

במסגרת קידום וחיזוק התפקיד בבתי הספר, תחום הדרכה בראמ"ה פועל בשיתוף עם רפרנטים להערכה במחוזות בקידום הלמידה בקהילות למידה מקצועיות; בליווי רכזים בבתי הספר; במפגשי למידה חודשיים וארציים; וכן במסגרת כנסים מחוזיים.

חוזר מנכ"ל מס' 0262 , מתאריך 22 ביולי 2022, מגדיר את הדרישות למינוי לתפקיד רכז ההערכה. ההכשרה במדידה והערכה חינוכית כוללת הכרות עם גישות שונות בהערכה; מגוון דרכים להערכת הישגי לומדים ולומדות; הערכת תכניות ופרוייקטים; תפיסה ויישום של הערכה לשם למידה; עקרונות בפיתוח כלי הערכה ועוד.

מסגרות ההכשרה לרכז הערכה בית-ספרי

קישור למידע על מסגרות ההכשרה לרכז הערכה-בית ספרי

החל משנת תשפ"ב רוב ההכשרות ממשיכות להיות ברובן מקוונות וכן ישנן תכניות חד-שנתיות או דו-שנתיות. רכזי הערכה, בשיתוף בעלי תפקידים ומורים נוספים מצוות בית הספר, מובילים תהליכי הערכה המסייעים לבית הספר לקדם את יעדיו ו/או להתמודד עם אתגרי בית הספר ולנהל דיאלוג המבוסס על ממצאים פנימיים וחיצוניים. מידע נוסף על תחומי הפעולה של רכז הערכה בית-ספרי, ניתן לקרוא בהגדרת תפקיד רכז הערכה.

קהילות למידה לרכזי הערכה

קישור למידע אודות קהילות למידה לרכזי הערכה

לרכזי ולרכזות ההערכה שהשלימו את ההכשרה האקדמית שלהם, ומתחילים למלא את תפקידם באופן מלא בבית הספר, מוצע להצטרף לקהילות למידה לרכזי הערכה בית ספריים מכהנים. הקהילות מספקות מסגרת להמשך למידה והתעדכנות יחד עם הזדמנות לשיח עמיתים והתייעצות בהתייחס לאתגרים ולתהליכים עימם הם מתמודדים בבית ספרם.

אחת השאלות השכיחות המופנות לרכזי הערכה היא: "מה בעצם עושה רכז/ת הערכה בבית הספר?" או "למה צריך רכז הערכה הרי כל המורים מעריכים כל הזמן?". תשובות לשאלות אלו שיסייעו להסיר את העמימות ו/או החשש מהתפקיד, תוכלו לקרוא ב"סיפורי ההערכה" והסרטונים המעידים על העשייה של רכזי ורכזות הערכה בבית ספרם, אותם הציגו במסגרת ימי עיון ארציים ומחוזיים שונים.

סיפורי הערכה וסרטונים מכנסים מחוזיים

קישור לסיפורי הערכה ולסרטונים מכנסים מחוזיים  

 

נשארת עם שאלה? מוזמן/ת ליצור קשר במייל: rama@education.gov.il

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/08/2022    

עדכוני rss