education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה במדע וטכנולוגיה, דוברי ערבית 
 

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: 

 

 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות הנלמדים. כל משימת הערכה עוסקת בנושא לימוד מצומצם מתוך תוכנית הלימודים. משימות ההערכה מתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד או במשולב עם ההוראה, ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לפי יעדי ההוראה.

מקבצי השאלות הם אוספים של שאלות מתוך מבחני המיצ"ב וחומרי הערכה נוספים המלווים במחוון לצורך הערכת תשובות התלמידים. מקבצי השאלות ממוינים לפי נושאי הלימוד וניתן לשלב אותן בתהליך ההוראה ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/06/2021    

עדכוני rss