education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, דוברי ערבית, כיתה ח', משימות הערכה
 

משימות ההערכה פותחו בשנת 2013 על ידי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים של המזכירות הפדגוגית. המשימות עודכנו ונערכו מחדש בשיתוף ראמ"ה במטרה לקדם תהליכי הערכה לשם למידה שניתן לשלב בהוראה פנים-אל-פנים או בהוראה היברידית.

משימות ההערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות הנלמדים. כל משימת הערכה עוסקת בנושא לימוד מצומצם מתוך תוכנית הלימודים. משימות ההערכה מתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד או במשולב עם ההוראה, ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לפי יעדי ההוראה.

לכל משימה יש מפה ומחוון שבאמצעותם ניתן להתאים את משימת ההערכה למטרות ההוראה-למידה-הערכה. לאורכם של המפה ושל המחוון שזורות המלצות לתכנון ההערכה וההוראה.

המלצות לשימוש במשימות הערכה  

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

חומרים - יסודות, מבנה האטום ותערובות

קישור

קישור

2

חומרים – שינויים כימיים

קישור

קישור

3

אנרגיה חשמלית

קישור

קישור

 

משימות ההערכה במאגר השני פותחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בהזמנת המדען הראשי במשרד החינוך בשנים 2003-2000, במטרה לסייע למורים לשלב דרכי הערכה חלופיות בכיתה. המשימות מופו מחדש בשיתוף ראמ"ה והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ונבחרו מתוכן המשימות שמתאימות לתכנית הלימודים העדכנית. המשימות מאורגנות לפי תחומי דעת. חלק מהמשימות קצרות וחלקן ארוכות יותר, חלקן מתאימות לעבודה יחידנית וחלקן לעבודה קבוצתית. לצד כל משימה מוצגים חומרים נלווים למורה: הסבר על המשימה ויעדיה, תשובון למשימה, מחוון מפורט. בחלק מהמשימות מוצגות גם דוגמאות לתשובות תלמידים מסווגות לשלוש רמות: תשובה טובה, בינונית ובלתי מספקת.

צוות הפיתוח

פתח דבר

מחוון להערכת עבודה קבוצתית

דו"ח מסכם – 2000-2003

 

משימות הערכה בפיזיקה – כיתה ח'

שם המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

מי דוחף מי נדחף

קישור

קישור

קישור

קישור

מדעי הרוח

   קישור       קישור

קישור

-

סוללות מחשמלות

קישור

-

קישור

-

השיפוד המתגלגל

קישור

קישור

קישור

קישור

 

משימות הערכה בכימיה – כיתה ח'

שם המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

הבהלה לזהב

קישור

קישור

קישור

קישור

תשע בריבוע

קישור

קישור

קישור

קישור

רביעיות במערכה המחזורית

קישור

קישור

קישור

-

מבנה האטום

קישור

-

קישור

-

אוויר בסכנה

קישור

-

קישור

-

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/05/2021    

עדכוני rss