education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, ממלכתי וממ"ד, כיתה ז', משימות הערכה
 

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות בנושאים מתוך תוכנית הלימודים. המשימות מתאימות להעברה במהלך הוראת הנושא או בסיומה והן מסייעות לתכנן את המשך ההוראה. בעת בחירת המשימה, מומלץ למפות אותה כדי לזהות את מידת ההתאמה של התכנים והמיומנויות במשימה למטרות ההוראה-הערכה ולהשמיט את הפריטים שלא נלמדו בכיתה. את מרבית המשימות ניתן לשלב בהוראה בחלקים או בשלבים.

לפניכם שני מאגרים של משימות הערכה:

משימות ההערכה במאגר הראשון פותחו על ידי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים של המזכירות הפדגוגית (בשנת 2013). בשנת הלימודים תשפ"א ראמ"ה עדכנה את המשימות בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה. למשימות נוספו חלקים חדשים במטרה לקדם את הוראת המיומנויות בשילוב התכנים ולקידום אוריינות מדעית. כל משימה מלווה במפה שמסייעת למורה להכיר מה נדרש מהתלמיד בכל פריט, ולבחור את הפריטים המתאימים למטרות ההוראה-למידה-הערכה. המחוון המפורט כולל תיאור של התשובות הנכונות ומספק המלצות דידקטיות.

המלצות לשימוש במשימות הערכה

 

שם המשימה

משימה לתלמיד

מפה ומחוון

1

גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם, שינויים בחומר, טכנולוגיה

  קישור

קישור

2

מבנה החומר:

מודל החלקיקים

  קישור

   קישור

3

אנרגיה

   קישור

   קישור

 

 

משימות ההערכה במאגר השני פותחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בהזמנת המדען הראשי במשרד החינוך בשנים 2003-2000, במטרה לסייע למורים לשלב דרכי הערכה חלופיות בכיתה. המשימות מופו מחדש בשיתוף ראמ"ה והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ונבחרו מתוכן המשימות שמתאימות לתכנית הלימודים העדכנית. המשימות מאורגנות לפי תחומי דעת. חלק מהמשימות קצרות וחלקן ארוכות יותר, חלקן מתאימות לעבודה יחידנית וחלקן לעבודה קבוצתית. לצד כל משימה מוצגים חומרים נלווים למורה: הסבר על המשימה ויעדיה, תשובון למשימה, מחוון מפורט. בחלק מהמשימות מוצגות גם דוגמאות לתשובות תלמידים מסווגות לשלוש רמות: תשובה טובה, בינונית ובלתי מספקת.

צוות הפיתוח

פתח דבר

מחוון להערכת עבודה קבוצתית

דו"ח מסכם – 2000-2003

 

 

משימות הערכה בפיזיקה – כיתה ז'

המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

מדעי הרוח

קישור

קישור

קישור

-

השיפוד המתגלגל

קישור

קישור

קישור

קישור

אנרגיה לנצח

קישור

קישור

קישור

-

סירת מפרש

קישור

-

-

-

 
 
 

משימות הערכה בכימיה – כיתה ז'

המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

תעלומת הנוזלים

קישור

קישור

קישור

קישור

אשת הברזל ואיש הפח

קישור

-

קישור

-

חבל על הזמן

קישור

קישור

קישור

-

גשם גשם בוא

קישור

קישור

קישור

-

 
 
 

משימות הערכה בביולוגיה – כיתה ז'

 המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

מלב אל לב

קישור

קישור

קישור

קישור

עציץ מחמד

קישור

-

קישור

-

לשכון בסביבה שכונה

קישור

-

קישור

-

קפסולה

קישור

קישור

קישור

קישור

 
 
 

משימות הערכה בטכנולוגיה - כיתה ז'

 המשימה

מידע על המשימה

תשובון

מחוון

דוגמאות לתשובות תלמידים

הקורקינט

קישור

קישור

קישור

-

העט הכדורי

קישור

קישור

קישור

-

מכשיר קשור למערכת

קישור

קישור

קישור

קישור

 
 
 
 
 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2021    

עדכוני rss