education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, ממלכתי וממ"ד, כיתה ח', מקבצי שאלות
 

מקבצי השאלות הם אוספים של שאלות מתוך מבחני המיצ"ב וחומרי הערכה נוספים המלווים במחוון לצורך הערכת תשובות התלמידים. מקבצי השאלות ממוינים לפי נושאי הלימוד וניתן לשלב אותן בתהליך ההוראה ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

 

נושא המקבץ

שאלות לתלמיד

מחוון

חומרים – מקבץ 1

קישור

קישור

חומרים – מקבץ 2

קישור

קישור

מערכות אקולוגיות – מקבץ 1

      קישור

קישור

מערכות אקולוגיות – מקבץ 2

קישור

קישור

מערכות אקולוגיות – מקבץ 3

קישור

קישור 

מערכות אקולוגיות – מקבץ 4

      קישור           קישור

אנרגיה, כוחות ותנועה – מקבץ 1

קישור

קישור

אנרגיה, כוחות ותנועה – מקבץ 2

קישור

קישור

אנרגיה, כוחות ותנועה – מקבץ 3

קישור

קישור

 

 

מקבצי השאלות זמינים גם בפורמט ממוחשב במערכת מודל (MOODLE) בקישור

למרכז שירות ומידע ארצי בהפעלת המודל: 6552* (בימים א-ה: 07:30 - 17:00)

הקישו 1 (לשירות בשפה העברית) > אח"כ הקישו 2 (לעובדי הוראה) > אח"כ הקישו 4 (ללמידה מתוקשבת ותמיכה טכנית)

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/06/2022    

עדכוני rss