education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה, ממלכתי וממ"ד, כיתה ט', מקבצי שאלות
 

מקבצי השאלות הם אוספים של שאלות מתוך חומרי הערכה שונים המלווים במחוון לצורך הערכת תשובות התלמידים. מקבצי השאלות ממוינים לפי נושאי הלימוד וניתן לשלב אותן בתהליך ההוראה ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

 

שימו לב, שאלות בנושאי הרחבה מסומנות בצבע אדום.

 

מקבצי שאלות בכימיה

 

נושא המקבץ

שאלות לתלמיד

מחוון

מקבץ 1 - היסוד פחמן ותרכובותיו, מרכיבי מזון

קישור

קישור

מקבץ 2 - הקשר הכימי והאנרגיה בתהליך הכימי (אנרגיה כימית)

קישור

קישור

מקבץ 3 - הקשר הכימי והאנרגיה בתהליך הכימי (יכולת קישור)

קישור

קישור

מקבץ 4 - הקשר הכימי והאנרגיה בתהליך הכימי (סוגי קשרים כימיים)

קישור

קישור

 

 

מקבצי שאלות בביולוגיה

 

נושא המקבץ

שאלות לתלמיד

מחוון

מקבץ 1 - הזנה באדם

קישור

קישור

מקבץ 2 - הזנה בצמחים

קישור

קישור

מקבץ 3 - החומר התורשתי

קישור

קישור

מקבץ 4 - תורשה וסביבה, מעורבות האדם בתורשה

קישור

קישור

מקבץ 5 - עקרונות בתורשה

קישור

קישור

 

מקבצי שאלות בפיזיקה

 

נושא המקבץ

שאלות לתלמיד

מחוון

מקבץ 1 - אנרגיית גובה

קישור

קישור

מקבץ 2 - אנרגיית תנועה

קישור

קישור

מקבץ 3 - חוק שימור האנרגיה

קישור

קישור

מקבץ 4 - אנרגיית גובה ותנועה

קישור

קישור

מקבץ 5 - אנרגיה חשמלית א'

קישור

קישור

מקבץ 6 - אנרגיה חשמלית ב'

קישור

קישור

מקבץ 7 - אנרגיית חום

קישור

קישור

 

 

מקבצי השאלות זמינים גם בפורמט ממוחשב במערכת מודל (MOODLE) בקישור

למרכז שירות ומידע ארצי בהפעלת המודל: 6552* (בימים א-ה: 07:30 - 17:00)

הקישו 1 (לשירות בשפה העברית) > אח"כ הקישו 2 (לעובדי הוראה) > אח"כ הקישו 4 (ללמידה מתוקשבת ותמיכה טכנית)

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/06/2022    

עדכוני rss