education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה בשפת-אם עברית, ממלכתי וממ"ד
כיתות ז-ח-ט הבנת הנקרא, מיומנויות מרכזיות
 

יחידות ההוראה וההערכה כוללות מגוון טקסטים הממוקדים סביב מיומנות מרכזית (כגון הבנת טענה מרכזית, אחזור מידע בטבלה, הבנת גורמים לתופעה והשלכותיה, עריכת השוואה, מיזוג מידע ועוד).

מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה. ניתוח הממצאים יאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות להמשך שנת הלימודים.

היחידות פותחו עבור תלמידי כיתה ח' אך עשויות להתאים לתלמידים מכיתות ז' או ט' והן בגדר המלצה, לכן ניתן לשנותן בהתאם לכיתה.

בטרם העברת היחידות חשוב להסביר לתלמידים את מטרת השימוש בהן. שימו לב, כדאי לתת משוב המתייחס לנקודות החוזק ולנקודות השיפור בנושא הנבדק.

 

 

                              מיומנויות מרכזיות

 

נושא היחידה

יחידה לתלמיד

מחוון

הטענה המרכזית

קישור

קישור

אחזור מידע בטבלה

קישור

קישור

 
 
יחידות הערכה נוספות יתפרסמו בהמשך.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/06/2021    

עדכוני rss