education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
  יחידות הערכה באנגלית עברית, חינוך חרדי
כיתות ז-ח-ט, הבנת הנקרא, טקסטים מורכבים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 
 

הבנת הנקרא - טקסטים מורכבים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

Living Like a Turtle

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

The Empty Pot

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2022    

עדכוני rss