education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 יחידות הערכה באנגלית עברית, חינוך חרדי
כיתות ז-ח-ט, הבנת הנקרא, טקסטים בינוניים
 

יחידות ההערכה להלן מונגשות כיחידות קטנות, המבוססות על מבחנים ארציים משנים קודמות. ניתן לשנות ולהתאים את השאלות ביחידות בהתאם למטרת ההערכה. מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה.

היחידות פותחו עבור כיתה ח', והן עשויות להתאים גם לתלמידים בכיתה ז' או לתלמידים בכיתה ט'.
 

 

הבנת הנקרא - טקסטים בינוניים

שם משימה

טקסט ושאלות

מחוון למורה

מקור

Supermarket Shopping

טקסט

מחוון

מיצ"ב תש"ף

Rami's  Letter

טקסט

מחוון

מיצ"ב תשע"ד

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2022    

עדכוני rss