education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הערכה במתמטיקה - חינוך חרדי
 

יחידות ההערכה הינן אוספים של שאלות ממבחנים. כל יחידת הערכה מתמקדת בנושא לימוד וכוללת מספר שאלות המייצגות את התוכן שהיה אמור להילמד בנושא זה עד למחצית שנת הלימודים בהתאם לתוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א'-ו' תשפ"א.

מומלץ לשלב את העברת היחידות כחלק מהשיעורים, לצורך הערכה שוטפת של הלמידה. ניתוח הממצאים יאפשר למורה לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה ולקבל החלטות מושכלות לשם בניית תוכניות התערבות פרטניות ותוכניות עבודה כיתתיות להמשך שנת הלימודים.

מקבצי השאלות עוסקים בנושאי הלימוד ובַּמיומנויות המתאימים לתלמידי כיתות ו' והן מונגשים בחלוקה לשלושה נושאי לימוד: שברים ומספרים שלמים, אחוזים וגיאומטריה.

המקבצים כוללים אוסף של שאלות עשירות, המכוונות לפיתוח חשיבה מתמטית והמאפשרות שיח מתמטי. לשיח כזה, המבוסס על הרעיונות המתמטיים הגלומים בשאלות ועל האסטרטגיות השונות לפתרונן, יש תרומה חשובה להבניית הידע של התלמידים.

 

יחידות הערכה במתמטיקה, חינוך חרדי

כיתה ג

יחידות הערכה

-

כיתה ד

יחידות הערכה

-

כיתה ה

יחידות הערכה

-

כיתה ו

יחידות הערכה

מקבצי שאלות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2021    

עדכוני rss