education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מקבצי שאלות במתמטיקה לכיתה ו' - חינוך חרדי
 

מקבצי שאלות במתמטיקה לכיתה ו', חינוך חרדי

שברים ומספרים שלמים 

חוברת לתלמיד

חוברת למורה

אחוזים

חוברת לתלמיד

חוברת למורה

גיאומטריה

חוברת לתלמיד

חוברת למורה

 
 
 
 
 
 
 
 

מקבצי השאלות במתמטיקה, העוסקות בנושאי הלימוד ובַּמיומנויות המתאימים לתלמידי כיתות ו', מונגשים בחלוקה לשלושה נושאי לימוד: שברים, אחוזים וגיאומטריה. האוסף פותח בידי הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך (ראמ"ה), בשיתוף הפיקוח על הוראת המתמטיקה במשרד החינוך ומומחי תוכן נוספים.

המטרה היא להעמיד לרשות המורים אוסף של שאלות עשירות, המכוונות לפיתוח חשיבה מתמטית והמאפשרות שיח מתמטי. לשיח כזה, המבוסס על הרעיונות המתמטיים הגלומים בשאלות ועל האסטרטגיות השונות לפתרונן, יש תרומה חשובה להבניית הידע של התלמידים.

האוסף כולל שאלות בנושאי הלימוד השונים הנלמדים בכיתה ו' או בנושאים שנלמדו בכיתות נמוכות יותר. בנושאים אלה כלול ידע בסיסי הנדרש בשלב זה של הלמידה. השאלות הן מסוגים שונים ומזַמנות דרכי פתרון מגוונות. ברובן מצופה מהתלמידים להפעיל אסטרטגיה של חשיבה תהליכית, כלומר לקַשר בין מושגים ולהתאים מודל מתמטי לסיטואציה מילולית, או למצוא פתרון בדרכים המבוססות על תובנה.

כמו כן מוצעות באוסף שאלות שבהן התלמידים נדרשים להפעיל רמת חשיבה גבוהה יותר של חיפוש דרך פתרון מתאימה, ללא הנחיה לדרך פתרון מסוימת, במצב שבו יש יותר מדרך אפשרית אחת (חיפוש פתוח). בהרכבת האוסף ניתנה תשומת לב לכך שהשאלות יהיו במגוון רחב של רמות קושי. (יש לזכור כי שאלות ברמות חשיבה גבוהות אינן בהכרח שאלות ברמות קושי גבוהות).

האוסף אוגַד בשתי חוברות:

  • חוברת למורה שיש בה אוסף שאלות וניתוחן – החוברת כוללת את השאלות, התשובות האפשריות, ניתוח המטרה של כל אחת מהשאלות והמיומנויות הנבדקות בה, קישור השאלה לתכנית הלימודים והמלצות להוראה (בחלק מהשאלות).
  • חוברת אוסף השאלות – חוברת זו מוגשת כקובץ בפורמט וורד המאפשר עריכה ושינויים.

ניתן, לפי שיקול הדעת, להשתמש באוסף השאלות הזה או בחלקים ממנו בשיעורי המתמטיקה, במסגרת שיעורי הבית, או כמשימות הערכה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2021    

עדכוני rss