education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית 'אקדמיה בתיכון' - תשע"ה
 

 דוח הערכת תכנית 'אקדמיה בתיכון' - תשע"ה

 דוח הערכת תכנית 'אקדמיה בתיכון' - תשע"ה

תכנית 'אקדמיה בתיכון' פועלת במערכת החינוך בישראל החל משנה"ל תשע"ג. תכנית זו מופעלת בהובלת האגף למחוננים ולמצטיינים והיא מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, שהם בעלי רצון ויכולת ללמוד גם במסגרת של מוסד אקדמי במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה. מטרות התכנית הן לגוון את מסלולי הלמידה האפשריים, להנגיש את ההשכלה הגבוהה, לטפח הון אנושי ולחזק את החינוך הציבורי. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות במיוחד, ובמהלך שנות פעילותה, עד לביצוע הערכה זאת, למדו בה כ-470 תלמידי תיכון, מתוכם כ-40 תלמידים דוברי ערבית.

במהלך שנת תשע"ה בוצעה ע"י ראמ"ה הערכה של התכנית. ההערכה שילבה כלים איכותניים וכמותיים.

הערכת עומק איכותנית בשנים-עשר בתי ספר, שבמסגרתה רואיינו מנהלים, רכזים של התכנית ותלמידים הלומדים בה. נוסף על כך, נערכו ראיונות טלפוניים עם 19 בוגרי תיכון אשר השתתפו בתכנית בשנתיים הראשונות לפעילותה, ורואיינו מדריכות התכנית מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. הראיונות ביקשו ללמוד על מגוון היבטים של התכנית: התהליכים המתרחשים בעת גיוס תלמידים לתכנית, העברת המידע לתלמידים ולהוריהם, צרכים וקשיים בתהליך, התמיכה בלומדים בעת לימודיהם, קשיים שעולים במהלך הלימודים, קשר עם המוסד האקדמי ועם הגורמים המלווים מטעם משרד החינוך, עמדות כלפי התהליך, תובנות בדבר גורמים שעשויים לסייע בהרחבת התכנית, תפיסות לגבי תרומות התכנית ועוד.

כמו כן בוצעה הערכה כמותית שבמסגרתה נערך סקר בקרב 390 תלמידי תיכון, תלמידים הלומדים בתכנית ותלמידים אשר פרשו מהתכנית. הסקר עסק בשביעות הרצון שלהם מהתכנית, במניעים להצטרפותם לתכנית, בתפיסות התלמידים לגבי תרומות התכנית, בתמיכה שהם מקבלים במהלכה ובמאפיינים אחרים של התכנית. תלמידים שפרשו מהתכנית נשאלו בנוסף על הסיבות לנשירה ועל היכולת להשתלב שוב במסלול הבגרות בבית הספר, ואילו  תלמידים שהמשיכו  בתכנית נשאלו על  הליווי שהם מקבלים ועל הערכתם לגבי רשת הביטחון שיש להם במידה שיעזבו את התכנית.

מדובר בתכנית חדשנית וייחודית מסוגה במסגרתה תלמידי תיכון לומדים קורסים אקדמיים, במקביל ללימודיהם בביה"ס. דוח ההערכה שלפניכם עשוי לעניין גורמים המבקשים לקדם מתן מענה לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, את הגורמים האמונים על הנושא במשרד החינוך ואת הציבור הרחב.

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2016    

עדכוני rss