education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תהליך ההשתלבות של בוגרי תכניות הסבת אקדמאים להוראה במערכת החינוך
 

 דוח ההערכה

 דוח ההערכה  

התוכנית להסבת אקדמאים להוראה קיימת זה למעלה מעשור, ומספר המשתתפים בה גדל מדי שנה בשנה. אם על פי נתוני הלמ"ס מספר בוגרי התוכנית בשנת 2008 היה 1,085 הרי ב-2017 הגיע מספרם ל- 4,190, גידול של 286%. נראה על כן כי תוכנית ההסבה צברה תאוצה מסוימת וכי היא נתפסת כאטרקטיבית בעיני קהל היעד שלה. התוכנית נתפסת כמשרתת את שני השחקנים הנוטלים בה חלק: את הפרט השואף לשינוי מן הצד האחד ואת מערכת החינוך המעוניינת לגוון ולהעשיר את מאגר המורים העומדים לרשותה מן הצד השני. המפגש בין רצונה של המערכת לקלוט מורים המביאים עמם מעבודתם הקודמת ניסיון מעשי רחב והמסוגלים להעניק להוראה את הצד החי והחווייתי שלה, העשוי להעשיר את התלמידים, ובין רצונו של הפרט המוסב להיכנס למערכת החינוך ולתרום לה, הוא שהוליד את התוכנית הממוסדת להסבת אקדמאיים לתחום ההוראה. התוכנית מאפשרת לכול אקדמאי המעוניין לעבור הכשרה מואצת באחת מהמכללות להוראה שבהן קיימת תוכנית ההכשרה לאקדמאים, או לחילופין באחת מהאוניברסיטאות, להיות מורה מוסמך בעל תעודת הוראה. חלק מהתוכניות מכוונות להעניק לבוגר תואר שני, ואחרות מסתפקות בתעודת הוראה בלבד.

מחקר הערכה זה ביקש לבחון את תהליך ההשתלבות של בוגרי תוכניות ההסבה במערכת החינוך ככלל ובבתי הספר בפרט, זאת במטרה לשפר את תהליכי הקליטה וההשתלבות שלהם במערכת החינוך. לפיכך עסק המחקר בנושאים הבאים: מאפיינים דמוגרפיים של בוגרי תוכניות ההסבה, תהליך ההסבה וההשתלבות בהוראה בבתי הספר ופעילות הבוגרים בבתי הספר כיום. כמו כן עסק במחקר בהקשר זה בתפיסות לגבי המורים המוסבים בבתי הספר מצד כלל הגורמים המעורבים בקליטתם (מנהלים, צוותי המורים בבתי הספר), וכן בתפיסות המורים המוסבים עצמם את בתי הספר, עבודת ההוראה ומערכת החינוך.

במסגרת ההערכה נעשה שילוב של כלי הערכה איכותניים וכמותיים: ההערכה האיכותנית כללה 18 בתי ספר שבהם מלמדים מורים שעברו תכנית הסבה בשנים תשע"ד-תשע"ה. הראיונות האיכותניים נערכו בחודשים מרס-מאי 2019. הערכה הכמותית כללה ראיונות עם בוגרי תוכניות הסבה שלמדו בשנים תשע"ד-תשע"ה ועם מנהלי בתי ספר. ראיונות הבוגרים נערכו בחודשים פברואר – אפריל 2019. שיעור ההשבה עמד על 64%. ראיונות המנהלים נערכו בחודשים מרץ- מאי 2019, ושיעור ההשבה עמד על 74%.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2020    

עדכוני rss