education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית "אקדמיה כיתה" 
 

התוכנית "אקדמיה כיתה" החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו בהובלת מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך. במסגרת התוכנית, סטודנטים להוראה בשנה השלישית ללימודיהם חוברים למורים מנוסים בבתי ספר לשם הוראה משותפת בכיתות. המטרה המרכזית של התכנית היא לשפר את תהליך הכשרת המורים באמצעות שימת דגש על הכשרה קלינית. מטרה מרכזית נוספת הייתה לעבור ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד באמצעות יצירת מפגשים מפרים בין הסטודנטים מהאקדמיה לבין מורים מבתי הספר.

ראמ"ה התבקשה ללוות את התוכנית במחקר הערכה. ההערכה התמקדה בניתוח התהליכים המתרחשים בבתי הספר ובהשפעות נתפסות של התוכנית על הסטודנטים, על המורים המכשירים, על התלמידים ועל בתי הספר באופן כללי. במהלך שנת הלימודים  תשע"ו התבצע השלב הראשון של איסוף הנתונים, ובתשע"ז התבצעה הפעימה השנייה.

הסוגיות המרכזיות בהן עסק מחקר ההערכה: זיהוי ואפיון תהליכי התכנון וההכנה; תהליכי המשוב וההערכה; קשרי הגומלין בין המורים המכשירים, הסטודנטים והמדריכים הפדגוגיים; מודלים של עבודה בצמד בכיתות; השפעות נתפסות של המהלך על הפדגוגיה בכיתות, על מתן מענה לשונות בין התלמידים, על האקלים החברתי ועל ההישגים הלימודיים. 

להלן שני דוחות, האחד מתבסס על נתוני תשע"ו ותשע"ז, תוך השוואה בין נתוני שתי השנים (היכן שניתן), והשני מתבסס על דיווחי תשע"ו.

תשע"ו-תשע"ז

 דוח הערכת התכנית "אקדמיה כיתה" - שנה"ל תשע"ו-תשע"ז

 PDF

תשע"ו

 דוח הערכת התכנית "אקדמיה כיתה" - שנה"ל תשע"ו

 PDF

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2018    

עדכוני rss