education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת תכנית "עד הלו"ם", תכנית להשלמת השכלה למבוגרים
 

 דוח בנושא הערכת תכנית "עד הלו"ם": סיכום ממצאי ההערכה המלווה של התכנית בשנים תשע"ב - תשע"ד

תכנית "עד הלו"ם", תכנית להשלמת השכלה למבוגרים, מופעלת ע"י האגף לחינוך מבוגרים בכ- 40 מרכזי לימוד ברחבי הארץ. במסגרת התכנית, מבוגרים בני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים, לומדים לקראת קבלת תעודת גמר תיכונית. הנרשמים לתכנית מחולקים לארבעה מסלולים, בהתאם לרמת הלימודית: מסלול להשלמת השכלת יסוד; מסלול להשלמת השכלה ל-10 שנות לימוד; מסלול להשלמת השכלה ל-11 שנות לימוד; מסלול להשלמת השכלה ל-12 שנות לימוד ‒ תג"ת (תעודת גמר תיכונית).

התפיסה המנחה את התכנית גרסת כי יש חשיבות חברתית רבה לקידום השכלה בקרב מבוגרים משום שהשכלה עשויה לצמצם את הפערים בחברה. יתר על כן, הורים משכילים יותר ואוריינים יותר יוכלו לעזור במידה רבה יותר לילדיהם בלימודיהם בבית הספר (בהכנת עבודות, בקשר עם בית הספר, ועוד).

ראמ"ה ליוותה את התכנית בהערכה מחקרית בין השנים תשע"א – תשע"ד. במהלך שנים אלו ראמ"ה ביצעה מספר מהלכי הערכה מלווים/מעצבים שנועדו לסייע למובילי התכנית בלמידת עומק של המתרחש בתכנית ובשיפורה. הדוח מציג את עיקרי הממצאים, והוא כולל את החלקים הבאים:

  • גורמי משיכה וגורמים מעכבים בהרשמה לתכנית עד הלו"ם: ממצאים מתוך הסקר בקרב מועמדים לתכנית
  • תכנית עד הלו"ם בעיני הלומדים: ממצאים מתוך איסוף מידע איכותני בקרב הלומדים בתכנית
  • גורמים לפרישה במהלך התכנית: ממצאים מתוך סקר בקרב הפורשים מהתכנית במהלך הלימודים
  • שביעות הרצון מהתכנית ותוצאות ראשונות: ממצאים מתוך סקר בקרב הלומדים לקראת סיום התכנית
  • השלכות התכנית על הלומדים לאחר סיום הלימודים: ממצאים מתוך סקר בקרב מסיימי התכנית כחצי שנה עד שנה לאחר סיומה

מתוך שלל הממצאים שנאספו לאורך השנים עולה מסקנה כללית כי לתכנית עד הלו"ם ערך רב מבחינה חברתית הבא לידי ביטוי בהשפעה על תחומים נרחבים בחייהם של בוגריה. בוגרי התכנית מעריכים את תרומת התכנית ונראה כי היא נשמרת גם לאחר סיומה.

בכל הקשור לתרומת התכנית לילדי הלומדים בה, נראה כי חלה עלייה במעורבות ההורים בלימודי ילדיהם ובתחושת המסוגלות שלהם לעשות כך.

במסגרת הדוח אפשר למצוא ממצאים רבים נוספים וכן המלצות שעשויות לסייע בעת תכנון וביצוע של תכניות דומות בעתיד.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/04/2015    

עדכוני rss