education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תפיסת האקלים והסביבה הפדגוגית של תלמידים עולים ותלמידים בני עולים מארצות מוצא שונות: בראי שאלוני המיצ"ב, תשע"ג
 

מטרתה של עבודה זו היא להציג תמונת מצב של תפיסות ועמדות בנוגע לאקלים וסביבה פדגוגית בבתי הספר בקרב תלמידים עולים ותלמידים בני עולים מארצות מוצא שונות במערכת החינוך בישראל, כפי שהיא משתקפת בסקרי המיצ"ב לשנה"ל תשע"ג.

העבודה מתמקדת בתפיסות תלמידים עולים (תלמידים שלא נולדו בישראל) ותלמידים בני עולים (תלמידים שנולדו בישראל ושני הוריהם לא נולדו בישראל) בהשוואה לתפיסות תלמידים ילידי ישראל (תלמידים שנולדו בישראל) ותלמידים "דור שני" בישראל (תלמידים שהם ושני הוריהם נולדו בישראל).

בכל אחת מן ההשוואות נבחנו הפערים בתפיסות התלמידים לפי הפירוט להלן:

  • פערים בתפיסות תלמידים בבתי-ספר יסודיים (כיתות ה'-ו')
  • פערים בתפיסות תלמידים בחטיבות הביניים (כיתות ז'-ט')
  • פערים בדפוס השוני הבין-גילי (הבדל בין תפיסות תלמידי כיתות ז'-ט' לתפיסות תלמידי ה'-ו' בכל קבוצת תלמידים)

 דוח

 תקציר    תקציר 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2016    

עדכוני rss