education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת המכון למנהיגות בית-ספרית "אבני ראשה"
 

מכון אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוא הגורם המקצועי המלווה את משרד החינוך ומסייע לו בהיבטים של תכנון האסטרטגיה בתחומי ההכשרה, הפיתוח המקצועי ומגוון הפעילויות של מנהלי בתי הספר ושל המפקחים הכוללים, וזאת במטרה להעשיר את המנהיגות החינוכית בידע, בכלים ובמיומנויות להובלה של שיפור בית ספרי ומערכתי. המכון מתרכז בשני אפיקי פעולה עיקריים: מיון, הכשרה ופיתוח מקצועי של מנהלים ופיתוח מקצועי של מפקחים. הרשות הארצית למחקר והערכה בחינוך (ראמ"ה) התבקשה להעריך את פעילותו של מכון אבני ראשה מתוך ראייה רחבה ורב-שנתית. נערכו שלושה מחקרי הערכה: שניים המתמקדים במסגרות ההכשרה והפיתוח המקצועי של המנהלים ושלישי המתמקד בהערכת הפיתוח המקצועי של המפקחים.

 

מחקר ההערכה הראשון מתמקד במידת האפקטיביות של המסלול המלא של תהליך ההכשרה והפיתוח המקצועי, תשע"ד- תשע"ח. באמצעות המערך הייעודי (כמותי), בדק מחקר ההערכה הבדלים בין בתי ספר שמנהליהם עברו את המסלול המלא של מכון אבני ראשה להכשרת מנהלים חדשים ובין בתי ספר שמנהליהם עברו רק חלק ממרכיבי התוכנית או כלל לא (N=494). המחקר בחן את תפקודי המנהלים, תפיסות המורים ביחס לעבודה הבית ספרית ולבסוף את האקלים החברתי מצד התלמידים ורמת ההישגים שלהם. אוכלוסיית המחקר כללה מנהלים בכל שלבי החינוך, בבתי ספר דוברי עברית או ערבית, שהחלו לנהל לראשונה בשנים תשע"ה עד תשע"ח, והיא סווגה לארבע קבוצות הנבדלות זו מזו על פי סוג ההכשרה והפיתוח המקצועי שקיבלו. הוותק הניהולי של המנהלים נע בין שנה לחמש שנים (מלאות לאחר ההכשרה), בהתאם לשאלת המחקר.

 

 המסלול המלא של מכון אבני ראשה להכשרה ופיתוח מקצועי של מנהלים חדשים - בדיקת אפקטיביות

 

מחקר ההערכה השני הוא מחקר הערכה מעצבת הבחן את תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי של המנהלים מנקודת מבט איכותנית. המחקר בחן את תפיסת תפקיד המנהל וההלימה בין תפיסת התפקיד לבין ההכשרה לקראתו, התפיסות והעמדות של בוגרי התוכנית המלאה בדבר תרומת התוכנית והאפקטיביות שלה בכל הנוגע לתפקידם הניהולי וכן את שיפור תהליך ההכשרה מנקודת מבטם של המנהלים והמפקחים.

במסגרת המחקר נערכו 71 ראיונות אישיים בחודשים מאי-יולי 2019, בקרב שתי קבוצות מרואיינים: מנהלי בתי ספר שעברו את תוכנית ההכשרה של מכון אבני ראשה בין השנים תשע"ד-תשע"ז ומפקחים ממחוזות שונים הנמצאים בקשר עם המנהלים.

 

 המסלול המלא של מכון אבני ראשה להכשרה ופיתוח מקצועי של מנהלים חדשים - עמדות מנהלים ומפקחים בשנה"ל תשע"ט

 

 

מחקר ההערכה השלישי ממוקד בסוגיית הפיתוח המקצועי של המפקח הכולל. המחקר מתמקד בהערכה קונספטואלית רחבה המאירה באור חדש את סוגיית הפיתוח המקצועי של המפקחים: מהם המאפיינים של פיתוח מקצועי ברובד בכיר שכזה, באילו עולמות תוכן ותחומי ידע הוא צריך לעסוק, מהן דרכי ההוראה והלמידה האפקטיביות, וכיצד ניתן לרתום בצורה מיטבית את הפיתוח המקצועי של המפקחים לקידום מערכת החינוך כולה. המחקר נשען על 45 ראיונות עומק חצי-מובנים שהתקיימו עם מפקחים כוללים ועם בעלי תפקידים בכלל המחוזות.

 

 הפיתוח המקצועי של המפקח הכולל – ממצאי מחקר הערכה קונספטואלית בשנה"ל תשע"ט

 

ההכרה במרכזיותם של מנהלי בתי הספר כשדרה מרכזית שיש לה השפעה מכרעת על איכות מערכת החינוך, לצד ההבנה כי תפקיד המנהל הולך ונעשה מורכב ורב ממדי בעולם המשתנה, הולידו את הצורך בהקמת המכון למנהלים "אבני ראשה" לשם חיזוק האפקטיביות של המנהלים כמנהיגים פדגוגיים. המכון נוסד באפריל 2007 במטרה להקים "בית מקצועי למנהלי בתי הספר ומרכז מומחיות בתחום הניהול והמנהיגות הבית ספרית". המכון פועל ליצירת עתודה ניהולית מקצועית, באמצעות פיתוח והפעלת תכניות הכשרה והדרכה למנהלים חדשים, וקידום תהליכי התפתחות ולמידה למנהלים מכהנים.

ראמ"ה התבקשה לבצע מחקר הערכה אודות פעילות מכון "אבני ראשה" בשני היבטים מרכזיים: עמדות המנהלים ושביעות רצונם מפעילויות מכון "אבני ראשה" ומהפיתוח המקצועי ופרקטיקות המנהלים בראשית דרכם שקיבלו הדרכה אישית מ"אבני ראשה".

סקר עמדות ושביעות רצון של מנהלים מכהנים ביחס לפעילות המכון למנהיגות בית-ספרית "אבני ראשה"

 קישור לדוח

 קישור לדוח

על מנת להעריך את שביעות הרצון של המנהלים המכהנים מהפיתוח המקצועי (במכלול הפעילויות השוטפות המתקיימות על-ידי מכון "אבני ראשה") נערך בשנת תשע"ג סקר טלפוני בקרב מדגם ארצי מייצג של מנהלי בתי ספר. השאלון שפותח על ידי הראמ"ה התבסס, בין השאר, על סקר מנהלים פנימי של מכון "אבני ראשה", שמועבר החל משנת תשס"ח מדי שנה לכל המנהלים.

בדוח מוצגות עמדות המנהלים ביחס לשביעות הרצון הכללית שלהם ממכון "אבני ראשה" ומהפעילויות השונות אותן מציע המכון. כמו כן מוצגות עמדות המנהלים לגבי הצרכים השונים שלהם ולגבי התכנים המרכזיים בהם כדאי שהמכון יתמקד.

 

פרקטיקות ניהול של מנהלים מכהנים בראשית דרכם ועמדותיהם ביחס לפעילויות מכון "אבני ראשה"

קישור לדוח

 קישור לדוח

המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית "אבני ראשה" מלווה מנהלים בשנותיהם הראשונות בהכוונה והדרכה. במכון מוצעים למנהלים בראשית דרכם תהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, שמספקים תמיכה ומסייעים להתמקם מקצועית בתפקיד מנהל בית הספר.

בדוח מוצגים ממצאים מתוך מחקר ההערכה אשר בחן את עמדות מנהלים בראשית דרכם שעברו הדרכה אישית במכון אבני ראשה, תוך התמקדות בשביעות הרצון של המנהלים מפעילות המכון ובתפיסות שלהם את הנושאים שונים הקשורים לפרקטיקות הניהול שלהם. כמו כן, נבחנת ההתקדמות וההתפתחות של פרקטיקות מנהלים בשנים הראשונות לניהולם בהתבסס על דיווחיהם בשורה של היגדים בנושאי פרקטיקה שונים. הדוח כולל ניתוח עמדות של מורים בבתי ספר של מנהלים שעברו הדרכה אישית ביחס לפרקטיקות הניהול של מנהליהם וביחס לפרקטיקות ההוראה בבית הספר, ונבחן הקשר בין דיווחי המנהלים לדיווחי מוריהם.

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2022    

עדכוני rss