education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית החלוץ של "תעודת בגרות חברתית" - מסלול של מצוינות חברתית
 

בשנת הלימודים תש"ע הוחלט כי תופעל בחטיבה העליונה תכנית ערכית רב-שנתית, ששיאה יהיה מתן תעודת בגרות חברתית לראויים לה מקרב בוגרי כיתות י"ב. על פי התכנית, תעודת הבגרות החברתית תהיה ממלכתית ותוענק לבוגרי מערכת החינוך בגין מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית ותרומה לחברה במשך שלוש שנים לפחות (י'-י"ב), בהתאם לאמות מידה מוגדרות. בשנת הלימודים תשע"ב הוחל ביישומה של תכנית חלוץ (פיילוט) ארצית ב-164 בתי ספר ב-75 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות מכל המחוזות, מתוך מטרה להחיל את התכנית בהדרגה בכל רחבי הארץ. מינהל חברה ונוער מופקד על הפעלת התכנית, בשיתוף המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי ומינהל החינוך הדתי במשרד החינוך.

הפעלת תכנית החלוץ לוותה במחקר הערכה מעצבת המבוצע על ידי ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה. על פי תכנית שנקבעה מראש נעשתה ההערכה בחלקה בשנה"ל תשע"ב, וחלקה האחר בשנה"ל תשע"ג.

כדי לתת מענה למטרות ההערכה נבנה מערך מחקר הכולל מתודולוגיה משולבת – איכותנית וכמותית. מכיוון שיישום התכנית עדיין חלקי, בשלב הראשון של ההערכה (בשנת הלימודים תשע"ב) נעשה שימוש במתודולוגיה האיכותנית בלבד, ואילו בשנת הלימודים תשע"ג נעשה שימוש גם במתודולוגיה כמותית.

שאלות ההערכה:

ההערכה התמקדה בשלושה מישורים מרכזיים:

1. המישור הבית-ספרי - מתייחס למרכיבי התכנית המופעלים ישירות בבתי הספר המשתתפים

2. המישור הרשותי - מתייחס למרכיבי התכנית המופעלים ברשויות, שאמורות להעניק "מטרייה" תפעולית ומקצועית לבתי הספר המשתתפים בתכנית החלוץ

3. עמדות כלליות של המרואיינים כלפי התכנית בכל הנוגע לנושאים רוחביים, שאינם קשורים למישורי ההפעלה שצוינו לעיל: המישור הבית-ספרי והמישור הרשותי

 

דוח תשע"ד:

הממצאים מבוססים על שאלון למילוי עצמי שהועבר למדגם מייצג של תלמידי שכבה י"ב בבתי הספר המשתתפים בתכנית החלוץ, בחודשים פברואר-מרץ 2014. ראוי לציין, שתלמידים אלה מילאו שאלון נוסף בתשע"ג, בעת שהיו בשכבה י"א, אשר חלק מממצאיו מוצגים אף הם בדו"ח זה.

 

 תכנית החלוץ של "תעודת בגרות חברתית" - מסלול של מצוינות חברתית: שנת היישום השלישית - תשע"ד

 

 תכנית החלוץ של "תעודת בגרות חברתית" - מסלול של מצוינות חברתית: שנת היישום השלישית - תשע"ד 

 

דוח תשע"ג:

הממצאים מבוססים על שאלון טלפוני למנהלים ולרכזים בבתי הספר שנערך בחודשים מאי-יוני 2013, על שאלון למילוי עצמי שהועבר בחודשים מרץ-אפריל 2013 לתלמידים בבתי הספר המשתתפים בתכנית החלוץ ועל נתונים איכותניים שנאספו בראיונות עומק שנערכו עם אנשי צוות מִנהל חברה ונוער, עם הרכזים בבתי הספר, עם מנהלי מחלקות חינוך או נוער, עם רכזים ברשויות המקומיות, עם גופי התנדבות ועם קבוצות מיקוד של תלמידים.

 

 

 

דוח תשע"ב:

הממצאים מבוססים על ראיונות עומק מובנים למחצה עם מגוון של אוכלוסיות בעלות נגיעה לתכנית החלוץ: נציגים של מטה משרד החינוך ושל מטה המחוזות, מנהלי בתי ספר ורכזים בית-ספריים, מנהלי מחלקות חינוך/נוער ברשויות המקומיות שבהן הופעלה התכנית, רכזים רָשותיים של התכנית, ועוד. הראיונות בחודשים פברואר-מאי 2012.

דוח הערכה: תכנית החלוץ של "תעודת בגרות חברתית" - מסלול של מצוינות חברתית: שנת היישום הראשונה – תשע"ב

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2016    

עדכוני rss